Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky bezpečí

 

Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění.

 

Podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

Informativní tabulky bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

 

Směry úniku osob, únikové a nouzové východy musí být označeny ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa. Nicméně z hlediska bezpečnosti je vhodné, aby byly označeny i tyto východy.

 

Příklad umístění tabulek:

Tabulky k označení únikových cest a východů se umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty či dveří.

 

Místa první pomoci a bezpečnostní zařízení musí být označena nejen v samotném prostoru, ale také na trase k příslušnému zařízení.

 

Příklad:

Hlavní uzávěr vody je umístěn v šatně, která se nachází na konci hlavní chodby. Tabulku „Hlavní uzávěr vody“ umístíme společně se směrovou šipkou vlevo, resp. vpravo na začátek chodby u hlavního schodiště. Dále provedeme značení po celé trase k hlavnímu uzávěru vody tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu, tzn. na dveře do šatny, v prostoru šatny a nakonec u samotného hlavního uzávěru vody. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do budovy, tzn. na hlavní chodbu a schodiště, je informována o tom, kde se hlavní uzávěr vody nachází. Pokud tabulku umístíme pouze u samotného hlavního uzávěru vody, bude značení nedostačující.

 

Způsob rozmístění informativních tabulek bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

 

Únikové cesty a východy

První pomoc

Bezpečnostní zařízení

 


tabulky pro Únikové cesty a východy

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití tabulky:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

Označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na únikové cestě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.

 

Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

 

Označení směru cesty k únikovému žebříku.

 

Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku.

Únikový žebřík:

-    považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem

-    nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest

-    vždy směřuje na volné prostranství

 

Směry cesty – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Příklady použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Značení dle ČSN 3864-1

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Značení dle ČSN 3864-1

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Značení dle ČSN 3864-1

Podlahové označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.

Doplňkové podlahové značení.

 

Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

 


První pomoc

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

Označení místa, kde jsou uložena zdravotnická nosítka.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo v místě uložení.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází zdravotnická nosítka, např. kancelář vedoucího

-    konkrétní místo, kde jsou nosítka uložena, např. skříň

Označení místa, kde se nachází bezpečnostní sprcha.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě

Příklady použití tabulky:

-    v místech určených pro dekontaminaci

Označení místa určeného pro výplach očí.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde je možno provést výplach očí

-    konkrétní zařízení určené pro výplach očí

Označení místa, kde se nachází defibrilátor.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází defibrilátor

-    konkrétní místo, kde je defibrilátor uložen, např. skříň

Označení pohotovostního telefonu pro přivolání zdravotnické nebo jiné pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo u telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází pohotovostní telefon

-    konkrétní telefon, který je určen pro přivolání pomoci

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

 


Bezpečnostní zařízení

 

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení hlavního

vypínače výtahu.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.

Označení hlavního vypínače jeřábu.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.

Označení hlavního

vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen

na náhradní zdroj.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s dieselagregátem

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. soustruh, frézka apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod.

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů

Označení hlavního jističe.

 

Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.

Informace o velikosti napětí ve stroji, přístroji nebo zařízení, s možností doplnění číselné hodnoty napětí.

 

Na viditelném místě u daného stroje, přístroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    označení bezpečného stavu

-    u strojů, přístrojů nebo zařízení, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů potřeba znát velikost napětí

Označení zapnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů zapnuté

Označení vypnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů vypnuté

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěr požární vody

Označení hlavního uzávěru požární vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Hlavní uzávěr páry

Označení hlavního uzávěru páry.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry

Hlavní uzávěr topení

Označení hlavního uzávěru topení.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

 

 

  

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471