Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Příkazové tabulky

 

Příkazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého příkazu nebo zdůraznění povinnosti k zajištění bezpečnosti, a to před nebo během vykonávání dané činnosti či úkolu nebo nařizují způsob chování v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

 

Podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky příkazu kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí.  Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

Příkazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru, kde je stanoven příslušný příkaz.

 

Příklad:

Ve skladovací hale se ukládá materiál v regálech do výšky 3 m. Druh a rozměry materiálu neumožňují, aby byl skladovaný materiál vždy bezpečně zajištěn proti vypadnutí z regálu. Hrozí tedy riziko úrazu nebo poranění hlavy způsobené pádem materiálu s výšky. Do haly vedou dvoje vrata a jedny dveře, které propojují sklad s administrativní částí. Příkazovou tabulku „Vstup jen v ochranné přilbě“ umístíme ve výšce přibližně 1,5 m od podlahy (tzn. ve výšce očí) na obou vratech z venkovní strany a také na dveře v administrativní části, které vedou do skladu. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do skladovací haly, ať už z kanceláře nebo z venkovního prostoru, je upozorněna na to, že při pobytu a pohybu v daném prostoru je z bezpečnostních důvodů nezbytné používat ochrannou přilbu. Jestliže tato osoba nemá ochrannou přilbu řádně nasazenou, nesmí do prostoru skladu vstupovat.  Pokud tabulku umístíme pouze na jedny vrata, bude značení nedostačující.

 

Některé příkazové značky je možno vyvěsit pouze na přechodnou dobu, tzn. tehdy, pokud je potřeba přikázat nějakou činnost nebo chování, např. přejít na druhý chodník (čili probíhá oprava nebo rekonstrukce komunikace). Jestliže pominou okolnosti odůvodňující umístění zákazové bezpečnostní tabulky, musí být tato značka odstraněna.

 

Způsob rozmístění příkazových tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

 

Osobní ochranné pracovní prostředky

Stroje a zařízení

Ostatní příkazy a nařízení

 


Osobní ochranné pracovní prostředky

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Příkaz k použití ochranné přilby během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz hlavy způsobený padajícími předměty, např. práce v blízkosti regálů nebo skladovaných předmětů, jejichž výška horního okraje přesahuje 2 m a materiál není bezpečně zajištěn proti vypadnutí

-    při obsluze zdvihacích zařízení, kde hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. obsluha mostových jeřábů, otočných konzol apod.

-    při práci v prostoru zavěšeného břemene, kde hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. manipulační práce v prostoru jeřábové dráhy

-    zdůraznění povinnosti použít ochrannou přilbu

Příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz hlavy způsobený padajícími předměty, např. staveniště, lomy, podzemní a povrchové doly, některé sklady apod.

-    v místech, kde se osoby pohybují v prostoru zavěšeného břemene a hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. výrobní hala s mostovým jeřábem, jehož dráha zaujímá celý prostor haly

-    zdůraznění povinnosti použít ochrannou přilbu

Příkaz k použití ochranných brýlí nebo obličejového štítu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění obličeje, očí nebo poškození zraku.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené mechanickými částicemi nebo úlomky, např. při broušení, rozbrušování

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené rozstřikem roztaveného kovu nebo sálavým teplem, např. svařovny, slévárny

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené chemickými látkami, např. laboratoře, plnírny a stáčírny kapalných látek, v prostoru manipulace s kyselinami, zásadami, dezinfekčními látkami, žíravými čistícími prostředky apod.

-    zdůraznění povinnosti použít ochranné brýle nebo obličejový štít

Příkaz k použití ochranných brýlí během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené mechanickými částicemi nebo úlomky, např. při broušení, rozbrušování, sekání, tryskání, obrábění kovu, dřeva, plastu apod.

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené rozstřikem roztaveného kovu nebo sálavým teplem, např. při svařování, stehování nebo pálení kovu

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené zářením, např. pracoviště s rentgenovým, laserovým, ultrafialovým, infračerveným zářením

-    zdůraznění povinnosti použít ochranné brýle

Příkaz k použití ochranných brýlí nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené mechanickými částicemi nebo úlomky, např. brusírny, obrobny apod.

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené zářením, např. laboratoře, výzkumná a jiná pracoviště s rentgenovým, laserovým, ultrafialovým, infračerveným zářením

-    zdůraznění povinnosti použít ochranné brýle

Příkaz k použití ochranné masky během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poškození dýchacích orgánů.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poškození dýchacích orgánů způsobené aerosoly nebo jinými částicemi, např. lakovny, stříkací a tryskací boxy, pracoviště s organickými rozpouštědly apod.

-    v místech, kde hrozí poškozený dýchacích orgánů způsobené plyny nebo nedostatkem kyslíku, např. práce v nádržích, v omezených prostorech, v blízkosti zařízení vytápěných plynem apod.

-    zdůraznění povinnosti použít ochrannou masku

Příkaz k použití respirátoru proti prachu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poškození dýchacích orgánů.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poškození dýchacích orgánů způsobené prachem, např. při broušení dřeva, zpracování sypkých materiálů, manipulaci s uhlím apod.

-    zdůraznění povinnosti použít respirátor proti prachu

Příkaz k použití chráničů sluchu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poškození sluchu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poškození sluchu způsobené hlukem na pracovišti, např. kovárny, obrobny, kompresorovny

-    v místech, kde hrozí poškození sluchu způsobené hlučností stroje nebo zařízení, např. při práci s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy, práci s expanzními vsazovacími přístroji, kování a obrábění kovů, lisování kovů a skla, zpracování dřeva a textilu, obsluze lahvárenské linky

-    zdůraznění povinnosti použít chrániče sluchu

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený mechanickým poškozením, tzn. bodnutí, pořezání, vibrace apod., např. při vykošťování, krájení a porcování masa, manipulaci s předměty s ostrými hranami, práci s pneumatickým zařízením

-    v místech, kde hrozí poranění rukou způsobené chemickými látkami a biologickými činiteli, např. při práci s ropnými produkty, v laboratořích a chemických provozech

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem, žárem a nízkými teplotami, např. při obsluze zařízení vysokého napětí, manipulaci s horkými nebo podchlazenými předměty apod.

-    v místech, kde hrozí poškození pokožky rukou způsobené vlhkým, mokrým nebo silně znečišťujícím prostředí

-    zdůraznění povinnosti použít ochranné rukavice

Příkaz k použití ochranné obuvi během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění nohou.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí uklouznutí na kluzké podlaze nebo ve vlhkém prostředí, např. výrobny, plnírny a stáčírny kapalných látek, jatka

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený mechanickým poškozením, tzn. prořezání, probodnutí, proražení podrážky, rozdrcení nohy, vibrace apod., např. při manipulaci a skladování těžkých nebo ostrých předmětů zejména v hutnictví a strojírenství

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený vysokými nebo nízkými teplotami při práci na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi, např. ve slévárnách, tavírnách, mrazírnách

-    zdůraznění povinnosti použít ochrannou obuv

Příkaz k použití ochranného oděvu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu, poranění, kontaminace nebo znečištění celého těla.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený mechanickým poškozením, tzn. bodnutí, pořezání apod., např. při výrobě skla, otryskávání různých materiálů apod.

-    v místech, kde hrozí zasažení chemickými látkami a biologickými činiteli, např. chemické provozy, laboratoře apod.

-    v místech, kde hrozí zasažení vysokými nebo nízkými teplotami a rozstřik roztaveného kovu, např. ve slévárnách, tavírnách, mrazírnách

-    v místech, kde hrozí zasažení zářením, např. laboratoře, výzkumná pracoviště s infračerveným a ionizujícím zářením

-    zdůraznění povinnosti použít ochranný oděv

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo srážky při snížené viditelnosti

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde je zapotřebí, aby byly osoby zřetelně viditelné

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený přiražením, přejetím, zasypáním, např. v podzemních prostorech, při manipulaci se sypkými hmotami, na pracovištích hutnické nebo strojírenské výroby apod.

-    zdůraznění povinnosti použít výstražnou vestu s vysokou viditelností

Příkaz k použití výstroje pro ochranu proti pádu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu při pádu s výšky nebo do hloubky.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko pádu s výšky, do hloubky, např. v kabinách výškových jeřábů, ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích

-    zdůraznění povinnosti použít výstroj pro prevenci proti pádům

Příkaz k použití stanovených ochranných pracovních pomůcek během pracovní činnosti, bez bližšího upřesnění, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu při provádění dané činnosti nebo při obsluze stroje nebo zařízení.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený různými vlivy na různých částech těla

-    zdůraznění povinnosti použít předem určené a poskytnuté ochranné pracovní pomůcky, např. na pracovištích, kde zaměstnanci zapomínají ochranné pracovní pomůcky používat

Příkaz k použití ochranné přilby a zároveň ochrany zraku i sluchu nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka, kombinace tří příkazů k použití osobních ochranných pracovních prostředků

 

Příklady použití tabulky:

-    brusírna kovů s mostovým jeřábem, jehož dráha zaujímá celý prostor haly

Příkaz k použití ochranné přilby a zároveň ochranných brýlí nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka, kombinace dvou příkazů k použití osobních ochranných pracovních prostředků

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště s laserovým zařízením a mostovým jeřábem, jehož dráha zaujímá celý prostor haly

Příkaz k použití ochranných brýlí a zároveň chráničů sluchu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka, kombinace dvou příkazů k použití osobních ochranných pracovních prostředků

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště s kovoobráběcími nebo dřevoobráběcími stroji

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    skladovací hala nebo pracoviště s provozem jeřábů

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných brýlí během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce, při kterých vznikají úlomky nebo střepiny, např. obrábění kovu, dřeva

-    práce, při kterých se rozprašují kapaliny

 

 

 

 

 

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce s ostrými, horkými, podchlazenými předměty nebo chemickými látkami

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranné zástěry během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu, poranění, kontaminace nebo znečištění trupu nebo břicha.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se provádí svařovací, kovářské nebo slévačské práce, vykošťování a řezání masa, práce s rentgenovým zářením apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu při obsluze strojů nebo zařízení s točivými částmi a pokyny k řádnému ustrojení obsluhy.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde hrozí zachycení volného oděvu, šperků nebo dlouhých vlasů pohybujícími se díly a kde je nutno mít oděv řádně upnutý, bez volně vlajících částí, včetně rukávů, např. soustruhy, frézky apod.

 

 


Stroje a zařízení

 

Příkaz k vypnutí stroje, zařízení, systému nebo ovladače v případě nebezpečí.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    v místech, kde v případě havárie hrozí vznik požáru nebo výbuchu

-    v místech, kde v případě havárie hrozí poškození stroje, zařízení, systému nebo jiného majetku

-    např. hlavní uzávěry, vypínače a ovladače strojů, zařízení, systémů nebo elektrické energie

Příkaz k vypnutí vypínače v kabině jeřábu před vstupem do daného prostoru.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    v místech, kde hrozí poškození jeřábu nebo jiného zařízení či majetku

-    v místech, kde hrozí samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu nebo jiného zařízení

Příkaz k vypnutí hlavní troleje před výstupem na jeřáb.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u vstupu na jeřáb.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu

Příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, jejichž provoz představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví obsluhujícího pracovníka nebo osob v dosahu

-    např. tvářecí stroje, automatické obráběcí linky, zařízení s vysokým napětím apod.

Příkaz či povolení k provádění opravy, čištění a seřizování stroje nebo zařízení jen pokud je stroj vypnutý a v klidu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde by provádění opravy, údržby, čištění nebo seřizování za provozu mohlo způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje

-    u strojů a zařízení, kde by provádění opravy, údržby, čištění nebo seřizování za provozu mohlo způsobit poškození stroje či zařízení

Příkaz či povolení k sejmutí, odstranění nebo otevření ochranného krytu jen pokud je stroj nebo zařízení vypnuté a v klidu.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě v blízkosti ochranného krytu nebo na samotném krytu.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde by sejmutí, odstranění nebo otevření krytu za provozu mohlo způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje

-    u strojů a zařízení, kde by sejmutí, odstranění nebo otevření krytu za provozu mohlo způsobit poškození stroje či zařízení

-    u strojů a zařízení, kde by sejmutí, odstranění nebo otevření krytu za provozu mohlo způsobit poškození nebo znečištění okolí, např. vylití provozní kapaliny

Příkaz či zdůraznění povinnosti uzavřít přívod plynu před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u ovládacího prvku nebo u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde by mohlo dojít k hromadění plynu a ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry

-    v místech, kde by mohla vznikat nebezpečná nedýchatelná atmosféra

Příkaz či zdůraznění povinnosti vypnout přívod elektrického proudu před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u ovládacího prvku nebo u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde toto vypnutí nařizuje návod výrobce nebo bezpečnostní či požární předpisy

-    v místech, kde by mohlo dojít k iniciaci požáru

-    v místech, kde by mohlo dojít k samovolnému spuštění el. zařízení, k poškození stroje, zařízení nebo jiného majetku

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde toto vypnutí nařizují bezpečnostní, požární nebo firemní předpisy

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu

Upozornění na nebezpečí ohrožení života již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení a příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.


Ostatní příkazy a nařízení

 

Příkaz či zdůraznění povinnosti provést uzemnění stroje, přístroje, zařízení, materiálu nebo jiného povrchu před zahájením jakékoliv pracovní činnosti.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů, přístrojů, zařízení nebo na pracovišti, kde by práce bez provedení uzemnění mohla způsobit úraz elektrickým proudem

Příkaz či zdůraznění povinnosti provádět jakékoliv pracovní činnosti jen na určeném místě.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je povoleno provádět pracovní činnosti nebo obsluhu strojů, přístrojů či zařízení a práce v jiném než ve vymezeném prostoru by mohla způsobit úraz nebo poškození opracovávaného materiálu, stroje či zařízení

Příkaz či zdůraznění povinnosti udržovat vymezený prostor trvale volný a neukládat zde žádný materiál nebo předměty.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zakázáno ukládat jakýkoliv materiál nebo předměty, třeba i na krátký časový úsek, z důvodu zajištění trvale volného přístupu nebo příjezdu

-    např. okolí hlavních uzávěrů, vypínačů nebo ovladačů, okolí hasicích přístrojů nebo hydrantů, prostor pro nakládku a vykládku materiálu apod.

-    vhodné v kombinaci s podlahovým značením, tzn. určení vymezeného prostoru

Příkaz k přejití a použití protějšího chodníku.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na všech přístupových cestách, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    při opravě nebo rekonstrukci chodníku

-    při opravě nebo rekonstrukci objektu podél komunikace, kde hrozí úraz, pád předmětů s výšky nebo je zde umístěno lešení

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Vyznačení zákazu používání klaksonu a příkaz k použití zvonku.

 

Před vjezdem do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     zejména z důvodu hlučnosti, např. obytné zóny, areály nemocnic apod.

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Umístění bezpečnostní tabulky: Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471