Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Zákazové tabulky

 

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

 

Podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky zákazu kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem. Černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

 

Zákazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru s příslušným zákazem.

 

Příklad:

Ve skladovací hale se ukládá zboží v regálech do výšky 3 m. Do haly vedou dvoje vrata a jedny dveře, které propojují sklad s prodejnou zboží. Zákazovou tabulku „Nepovolaným vstup zakázán“ umístíme ve výšce přibližně 1,5 m od podlahy (tzn. ve výšce očí) na obou vratech z venkovní strany a také na dveře v prodejně, které vedou do skladu. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do skladovací haly, ať už z prodejny nebo z venkovního prostoru, je upozorněna na to, že pokud není pověřena vstupem do skladu, nesmí do prostoru skladu vstupovat. Pokud tabulku umístíme pouze na jedny vrata, bude značení nedostačující. Pověřenou osobou se rozumí zaměstnanci, kteří byli seznámeni s nebezpečím (vyplývá z výšky skladovaného zboží a možnosti pádu předmětů s výšky), s podmínkami bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými pomůckami proti možným rizikům (zejména ochranné přilby proti pádům předmětů s výšky).

 

Některé zákazové značky je možno vyvěsit pouze na přechodnou dobu, tzn. tehdy, pokud je potřeba zakázat či omezit nějakou činnost, např. nezapínat, na zařízení se pracuje (čili probíhá oprava nebo údržba stroje). Jestliže pominou okolnosti odůvodňující umístění zákazové bezpečnostní tabulky, musí být tato značka odstraněna.

 

Způsob rozmístění zákazových tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

 

Vstupy a průchody osob

Dopravní a manipulační zařízení

Kouření a otevřený oheň

Ostatní zákazy a omezení

Zákazové symboly

 


Tabulky pro Vstupy a průchody osob

 

Značka - Tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, např. dopravníky, obráběcí linky, technologické systémy

-    sklad hořlavých kapalin

-    sklad technických plynů

-    kotelna a uhelna

-    provozní zázemí

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám na staveniště z důvodu bezpečnosti.

 

Na všech přístupech ke staveništi.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde probíhá výstavba

-    v místech, kde probíhá rekonstrukce nebo oprava objektu, budovy či stavby

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám za provozu stroje, zařízení nebo technologického systému z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, např. dopravníky, obráběcí linky, technologické systémy

-    v místech, kde by vstup za provozu mohl způsobit poruchu nebo poškození stroje, zařízení nebo vybavení

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do prostoru kotelny.

Příklady použití tabulky:

-    všechny kotelny

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do plynové kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do prostoru kotelny.

Varianta tabulky pro plynovou kotelnu

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v objektech, které jsou v havarijním stavu

-    v místech, kde hrozí pád s výšky nebo do hloubky

-    v místech, kde hrozí riziko střetu s dopravním prostředkem

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám do zásobníku z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do prostoru zásobníku.

Příklady použití tabulky:

-    zásobníky sypkých hmot, kapalin nebo plynných látek

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám a nařízení použití vedlejšího chodníku.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: Při vstupu na chodník, který nelze použít.

Příklady použití tabulky:

-    při opravě nebo rekonstrukci chodníku

-    při opravě nebo rekonstrukci objektu podél komunikace, kde hrozí úraz, pád předmětů s výšky nebo je zde umístěno lešení

Vyznačení zákazu vstupu z důvodu opravy.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo v místě opravy na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde během provádění opravy nebo údržby stroje, zařízení nebo systému hrozí zvýšené riziko úrazu

-    v místech, kde by vstup osob znamenal znemožnění nebo znesnadnění opravy nebo údržby

-    v místech, která jsou běžně přístupná, avšak na přechodnou dobu je nutné zabránit vstupu osob nezúčastněných na opravě

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám pod zavěšené břemeno.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného břemene

-    např. manipulační prostor jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení se zavěšeným břemenem

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám do nebezpečného pracovního prostoru stroje nebo zařízení.

 

Na viditelném místě v blízkosti stroje.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu v nebezpečném pracovním prostoru, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod.

-    v místech, kde hrozí riziko znečištění, např. postříkání provozní kapalinou apod.

Vyznačení zákazu průchodu vraty všem osobám.

 

Na viditelném místě na vratech nebo u vrat.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet s dopravním nebo manipulačním prostředkem

Vyznačení zákazu průchodu všem osobám.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu

-    v místech, kde hrozí riziko poškození stroje, zařízení nebo jiného majetku

-    v místech, kde hrozí riziko narušení stability skladovaného materiálu, následný úraz, poškození apod.

-    v místech, kde by průchod osob ohrožoval technologický postup práce

-    v místech s nebezpečným, např. kluzkým, nerovným, poškozeným, nedostatečně pevným, povrchem

-    v místech nedostatečně osvětlených

-    v místech s nedostatečnou průchozí šířkou či výškou

-    v místech s možným výskytem škodlivých látek

Vyznačení zákazu přecházení všem osobám.

 

Na viditelném místě v blízkosti přechodu nebo jiné komunikace.

 

 

 

 

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet se silničním nebo železničním vozidlem, zachycení pohyblivým zařízením nebo materiálem apod.

-    v místech s omezeným rozhledem na pozemní komunikaci se silným provozem dopravních prostředků

-    v místech s omezeným rozhledem na železniční trať s častým provozem kolejových vozidel

-    v místech vjezdu dopravních prostředků všech druhu do uzavřených prostor, např. výrobní nebo skladovací haly

-    v místech, která nejsou určena nebo přizpůsobena k přechodu, např. výrobní linky, válcovací trati, pásové dopravníky, místa s nebezpečím pádu do hloubky apod.

Vyznačení zákazu vstupu dětem do 10 let.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je z důvodu bezpečnosti zakázán vstup dětem do 10 let

Vyznačení zákazu použití nákladního výtahu pro přepravu osob.

 

V kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty, v každém podlaží.

Příklady použití tabulky:

-    nákladní výtahy, příp. jiné výtahy, které nejsou určeny k přepravě osoby z důvodu bezpečnosti

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kolem.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z důvodu bezpečnosti, např. obchody, úřady, nemocnice apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám bez použití návleků na obuvi.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z hygienických důvodů, např. ordinace nebo jiné prostory zdravotnických zařízení

-    z důvodu znečištění prostor, např. zámecké expozice apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám v obuvi.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z hygienických důvodů, např. ordinace nebo jiné prostory zdravotnických zařízení

-    z důvodu znečištění prostor

Vyznačení zákazu vstupu osobám v lyžařské obuvi.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z důvodu bezpečnosti nebo znečištění prostor, např. restaurace, chodby apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám v plavkách.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z hygienických důvodů, např. sauny

-    z důvodu znečištění, např. šatny v krytých bazénech

-    z mravních důvodů, např. letní restaurace, obchody a jiné prostory zejména v blízkosti plaveckých bazénů a koupališť apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám se psem.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z bezpečnostních důvodů, např. dětská hřiště, parky, veřejné dopravní prostředky apod.

-    z hygienických důvodů, např. pískoviště, obchody s potravinami, restaurace a jiné objekty, kde je nutné zachovat hygienu

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v důsledku působení vnějších vlivů hrozí riziko poškození zdraví nebo ohrožení života osob s kardiostimulátorem

Upozornění na výskyt silného magnetického pole při provozu jeřábů a zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety

Upozornění na výskyt vodního zdroje a zákaz vstupu nepovolaným osobám.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí riziko úrazu nebo utonutí

-     v místech, kde by vstup nepovolaných osob znamenal znečištění vodního zdroje nebo poškození technologie

-     např. vodní elektrárny, požární nádrže apod.

Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     archív, stolárna, stáčírna lihu apod.


Dopravní a manipulační zařízení

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu provozu manipulačních vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vozíky používat, např. pro nerovný nebo neúnosný terén, z důvodů hlučnosti apod.

Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. z důvodu výfukových plynů, v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí) apod.

Vyznačení zákazu spouštění motorů v uzavřené garáži.

 

Při vjezdu do garáže, na viditelném místě v garáži.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde není zajištěn dostatečný odvod výfukových plynů nebo z jiných bezpečnostních důvodů

Vyznačení zákazu používání klaksonu a příkaz k použití zvonku.

 

Před vjezdem do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     zejména z důvodu hlučnosti, např. obytné zóny, areály nemocnic apod.


Kouření a otevřený oheň

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem (papír, dřevo, plasty, textil)

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry – laboratoře, stolárny, mlýny, chemické provozy apod.

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, uhlí, tlakových lahví, papíru, knih, dřeva, textilu …

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

-    v okolí skladů hořlavých látek, tlakových lahví

-    v okolí lakovny

Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat, např. hořlavé prachy, uhlí, třaskaviny, pyrotechnika apod.

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. hotelová chodba, obchodní domy, prostory s výskytem potravin, nekuřácká pracoviště apod.

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti, s textem i v angličtině.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde se předpokládá výskyt cizinců, např. hotely, penziony, zábavní centra, obchodní domy apod.

Vyznačení zákazu kouření v celé budově z důvodu bezpečnosti.

 

Při všech vstupech do dané budovy.

Příklady použití tabulky:

-    v budovách, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. hotel, obchodní dům, kancelářská budova apod.

Vyznačení zákazu kouření v celém areálu z důvodu bezpečnosti.

 

Při všech vstupech a vjezdech do daného areálu.

Příklady použití tabulky:

-    v areálu, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik nejen v budově, ale také ve venkovním prostoru

-    např. areál firmy včetně venkovních skladovacích ploch apod.

Vyznačení zákazu táboření a rozdělávání ohně z důvodu bezpečnosti.

 

Při všech vstupech a vjezdech do daného prostoru nebo na viditelném místě v dané oblasti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz táboření a rozdělávání ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. okolí lesa, chráněná krajinná oblast apod.

Vyznačení zákazu kouření a konzumace potravin z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik předepsán nejen zákaz kouření, ale také konzumace potravin, např. z důvodu možného znečištění nebo záměny tekutin

-    např. laboratoře, chemické provozy, sklad uhlí apod.

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    prostředky veřejné dopravy a související prostory, např. nástupiště, čekárny apod., kromě výjimek

-    školy a školská zařízení

-    kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-    sportovní prostory, které nemají prostory vyhrazené pro kouření

-    zdravotnická zařízení

-    úřady a státní instituce

Označení nekuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě Umístění tabulky: Při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření zakázáno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

 

 

 

 

Označení zařízení s vyhrazenými prostory, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

 

Na viditelném místě Umístění tabulky: Při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl, ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     archív, stolárna, stáčírna lihu apod.

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

 

 


Ostatní zákazy a omezení

 

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. elektrická zařízení, kabelové kanály, trafostanice, rozvaděče a hlavní vypínače el. proudu, apod.

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. pojistkové skříně, menší rozvaděče, kryty elektromotorů u strojů  apod.

Vyznačení zákazu zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku z důvodu bezpečnosti, a to bez dalšího upřesnění.

 

Na viditelném místě v blízkosti zařízení nebo ovládacího prvku,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku mohlo způsobit úraz, např. zasažení el. proudem, pořezání, vtažení do stroje apod.

-     v místech, kde by zapnutí mohlo způsobit poškození stroje, zařízení nebo okolí, iniciaci požáru nebo výbuchu apod.

 

Vyznačení zákazu zapnutí stroje nebo zařízení, na kterém je prováděna údržba, oprava nebo jiná podobná činnost.

 

Na viditelném místě v blízkosti zařízení,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí opravy, údržba nebo servis strojů nebo zařízení a nechtěné zapnutí bez vědomí pracovníka provádějícího opravu by mohlo způsobit úraz, bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení, např. trafostanice, elektrorozvodny, dopravníky, automatické obráběcí linky apod.

-     vhodné jako pomůcka opravářů pro upozornění ostatních osob v místě provádění opravárenských prací

Vyznačení zákazu manipulace s elektrickým zařízením z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu, zejména zasažení el. proudem, v případě jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením

-     v místech, kde by manipulace s el. zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka nebo obsluhy mohla způsobit bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení

Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem s nebezpečným místem, povrchem, materiálem, částí stroje, např. popálení, pořezání, poleptání apod.

-     např. horké potrubí, ostré předměty, chemikálie apod.

Vyznačení zákazu dotýkat se nebo jakkoliv zasahovat do nebezpečného prostoru stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného prostoru stroje.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem nebo kontaktem s jakýmkoliv místem v nebezpečném prostoru stroje, např. popálení, pořezání, useknutí končetin apod.

Vyznačení zákazu obsluhy stroje více pracovníky současně z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti stroje.

Příklady použití tabulky:

-     u strojů nebo zařízení, které smí obsluhovat pouze jeden pracovník z hlediska bezpečnostních předpisů

-     u strojů, u nichž by obsluha dvěmi pracovníky současně vzájemně ohrožovala tyto pracovníky

-     např. ohraňovací lis, u kterého není zajištěno, že spouštění horní pohyblivé části lisu je možné jen při současném sepnutí ovladačů oběma pracovníky

Vyznačení zákazu jakékoliv manipulace při provozu stroje, přístroje nebo zařízení z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod.

-     v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit znečištění, např. postříkání provozní kapalinou, rozlití kapaliny

-     v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit poškození materiálu, stroje nebo okolí, požár, výbuch apod.

 

 

Vyznačení zákazu mazání a čištění stroje nebo zařízení za provozu z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti stroje, zařízení nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech nebo u strojů, kde by mazání a čištění za provozu mohlo způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje apod.

-     v místech nebo u strojů, kde by mazání a čištění za provozu mohlo způsobit znečištění, např. postříkání provozní kapalinou, rozlití kapaliny

-     např. obráběcí nebo tvářecí stroje, dopravníky, zdvihací zařízení apod.

Vyznačení zákazu výstupu na žebřík z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti přístupu k žebříku

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     žebříky, jejichž technický stav neodpovídá stanoveným požadavkům

-     žebříky, jejichž upevnění do stavební konstrukce je nedostatečné z důvodu havarijního stavu

-     žebříky, které vedou do prostoru se zvýšeným rizikem úrazu, např. lávka pod střechou, na které je odstraněno zábradlí z důvodu rekonstrukce

Vyznačení zákazu fotografování z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde není dovoleno fotografovat z důvodu šíření utajovaných informací, např. vývojová nebo výzkumná pracoviště, věznice apod.

-     v místech, kde není dovoleno fotografovat z důvodu ochrany uložených předmětů před účinky blesku, např. obrazárny, galerie, kostely apod.

Označení zdroje vody, která představuje ohrožení nebo poškození zdraví při požití, resp. vyznačení zákazu používání vody k pití.

 

Na viditelném místě v blízkosti zdroje vody.

Příklady použití tabulky:

-     voda užitková, nevhodná k pití, která představuje vysoké bezpečnostní riziko pro organizmus, např. ohrožení patogenními mikroorganizmy, chemickou kontaminací, nečistotami apod.

-     např. užitková voda v prostorách zemědělské výroby, přírodní kontaminované zdroje vody, fontány apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná také na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

 

  


Zákazové symboly

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Zákazový symbol:

 

Kouření zakázáno

Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.

 

 

Používají v případech, kde z důvodu nedostatku místa nelze umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.: 

-    na strojích, přístrojích nebo zařízení,

-    na skladovacích skříních nebo obalech,

-    na vstupních dveřích do příslušných prostor

-    na vstupních dveřích do dopravních prostředků

-    na vstupních dveřích do veřejných prostor (banky, obchody, úřady apod.)

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz výskytu otevřeného ohně

Zákazový symbol:

 

Zákaz použití vody pro hašení

Zákazový symbol:

 

Nepovolaným vstup zakázán

Zákazový symbol:

 

Průchod pro pěší zakázán

Zákazový symbol:

 

Zákaz provozu – průjezdu vozíků

Zákazový symbol:

 

Nevstupovat pod zvednutá břemena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu na kolečkových bruslích

Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.

 

 

Používají v případech, kde není vhodné nebo nutné umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.: 

-    na vstupních dveřích do dopravních prostředků (autobusy, trolejbusy, tramvaje)

-    na vstupních dveřích do veřejných prostor (banky, obchody, úřady, nemocnice apod.)

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu s kolem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se psem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zbraní

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zmrzlinou

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471