Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Výstražné BEZPEČNOSTNÍ tabulky

 

Výstražné bezpečnostní tabulky slouží k upozornění na možná rizika, nebezpečí nebo výstrahu v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

 

Podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky výstrahy tvar rovnostranného trojúhelníku s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem. Černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

Výstražné bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích,  přístupových cestách a dveřích do prostoru s výskytem možného rizika.

 

Příklad umístění tabulek:

Ve skladovací hale se používají vozíky pro manipulaci s uloženým materiálem. Do haly vedou dvoje vrata a jedny dveře, které propojují sklad s administrativní budovou. Výstražnou tabulku „Pozor – vozíky“ umístíme ve výšce přibližně 1,5 m od podlahy (tzn. ve výšce očí) na obou vratech z venkovní strany a také na dveře v administrativní části, které vedou do skladu. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do skladovací haly, ať už z kanceláře nebo z venkovního prostoru, je upozorněna na to, že se v prostoru pohybují manipulační vozíky a hrozí nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem. Pokud tabulku umístíme pouze na jedny vrata, bude značení nedostačující.

 

Některé výstražné tabulky a značky je možno vyvěsit pouze na přechodnou dobu, tzn. tehdy, pokud existuje příslušné riziko či ohrožení, např. nebezpečí úrazu při sněhu a náledí. Jestliže pominou okolnosti odůvodňující umístění výstražné bezpečnostní tabulky, musí být tato značka odstraněna.

 

Způsob rozmístění výstražných tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

 

Elektrická zařízení a napětí

Požár a hořlavé látky

Výbuch a tlakové lahve

Pády a uklouznutí

Chemické látky, záření a laboratoře

Dopravní a manipulační zařízení

Ostatní nebezpečí a výstrahy

Výstražné symboly


Elektrická zařízení a napětí

 

Bezpečnostní tabulka -značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na výskyt elektrického zařízení.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru, elektrické spotřebiče apod.

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, přístroj nebo zařízení pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na zařízení nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je systém pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na systému nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, zařízení nebo systém pod napětím i v případě, kdy je vypnutý vypínač.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na napětí o velikosti 3x500 V.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x500 V

Upozornění na napětí o velikosti 3x400/230 V.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x400/230 V

Upozornění na napětí o velikosti 3x380/220 V.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x380/220 V

Upozornění na napětí o velikosti 3x120 V.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x120 V

Upozornění na napětí s možností doplnění příslušné hodnoty napětí.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s příslušným napětím

 

 

Upozornění na napětí o velikosti 230 V a možnosti použití jen pro holící strojek.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     u zásuvky el. energie s napětím 230 V

-     např. v hotelové koupelně

Upozornění na výskyt zpětného proudu.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí zasažení zpětným proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na výskyt zbytkového náboje.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí zasažení zbytkovým nábojem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na uzemnění stroje, zařízení nebo systému.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu při dotyku s uzemněním, např. při elektrikářských pracích, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na zkratování stroje, zařízení nebo systému.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu při zapnutí nebo použití zkratovaného el. zařízení, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na nebezpečí, že okolí stroje, zařízení nebo systému je jen částečně izolováno.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na nebezpečí úrazu indukovaným napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení indukovaným napětím, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na umístění pojistek před vypínačem.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na výskyt elektroinstalačního kanálu a nebezpečí ohrožení života.

 

Na všech přístupech k elektroinstalačnímu kanálu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí smrtelný úraz nebo ohrožení života

-     např. podzemní kabelové kanály, venkovní kabelové mosty apod.

Upozornění na výskyt životu nebezpečného vysokého napětí.

 

Na všech přístupech k systému nebo k vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí vysokého napětí, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na výskyt kabelu vysokého napětí a nebezpečí ohrožení života.

 

Na viditelném místě u příslušného vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na nebezpečí ohrožení života již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení.

 

Na všech přístupech k zařízení nebo k vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na nebezpečí ohrožení života při kontaktu s elektrickým zařízením.

 

Na všech přístupech k zařízení nebo k vedení elektrického napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     v místech, kde by mohlo snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí ohrožení života při kontaktu s elektrickými dráty a kabely.

 

Na všech přístupech k vedení elektrického napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     v místech, kde by mohlo snadno dojít k dotyku s živými částmi kabelů nebo drátů el. vedení

Upozornění na nebezpečí ohrožení života již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení a příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

 


Požár a hořlavé látky

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami a hořlavým nebo snadno zápalným materiálem

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, tlakových lahví, uhlí, papíru, knih, dřeva, textilu apod.

Upozornění na provádění činností se zvýšením požárním nebezpečím.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    stáčení hořlavých kapalin

-    natěračské práce

-    svařování v prostorách s možností vzniku požáru

-    archivování

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Upozornění na výskyt oxidujících látek.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    sklady tlakových lahví s kyslíkem nebo jinými oxidovadly

-    nadzemní zásobníky kyslíku

Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     archív, stolárna, stáčírna lihu apod.

 

 


Výbuch a tlakové lahve

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu v kombinaci s označením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří oblak zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu s uvedením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

 

Varianty značky:

-     podle zařazení do příslušné zóny

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde může dojít k úniku výbušného plynu

-     na pracovištích s výskytem hořlavého nebo výbušného plynu – laboratoře, svařovny, sklady tlakových lahví, chemické provozy apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech prašných výbušných látek – střelný prach, mouka apod.

-     na pracovištích s výskytem hořlavého prachu – stolárny, uhelny apod.

Označení prostoru, ve kterém vzniká výbušné prostředí.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vyskytuje výbušné prostředí, např. laboratoře, chemické provozy, dřevozpracující provozy, výroba střelného prachu, mlýny na mouku, zpracování uhlí apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem apod.

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje


Pády a uklouznutí

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí úrazu, zakopnutí nebo upadnutí na schodu (schodech).

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na chodbě či na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.

-     v místech, kde jsou schody skryté, málo viditelné nebo nebezpečně umístěné

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do výkopu.

 

Na viditelném místě při provádění výkopu,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na staveništi, kde se provádí výkop

-     v místech, ve kterých se výkop nedá předpokládat

-     na opuštěných místech se zapomenutým výkopem

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo jámy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na staveništi, kde při výstavbě vznikají prohlubně, jámy nebo jiné nebezpečné otvory

-     v místech, ve kterých se výskyt prohlubně nedá předpokládat

-     na opuštěných místech se zapomenutými prohlubněmi

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na kluzkém povrchu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se kluzký povrch nedá předpokládat, např. při náhlé změně počasí, po provedené změně kvality povrchu apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na vlhké podlaze.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vlhká podlaha běžně vyskytuje, např. prádelny, umývárny, plnírny tekutin, jatka

-     v místech, kde byl proveden úklid s použitím vody nebo jiných vlhkých prostředků

-     v místech, kde se vlhká podlaha nedá předpokládat, např. při vylití tekutiny, při poruše zařízení apod.

Upozornění na nebezpečí uklouznutí.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se riziko uklouznutí nedá předpokládat, např. při náhlé změně počasí

Upozornění na nebezpečí úrazu při sněžení a při vzniku náledí.

 

Na viditelném místě v daném prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     venkovní schodiště a šikmé rampy apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na chodníku, který se v zimě neudržuje.

 

Na viditelném místě na všech přístupových cestách, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     označení chodníku, které provádí majitel komunikace, např. obec

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na chodníku, který se v zimě neudržuje.

 

Na viditelném místě na všech přístupových cestách, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     označení chodníku, které provádí majitel komunikace, např. obec


Chemické látky, záření a laboratoře

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečnými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

-     v místech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na nebezpečí popálení, kde hrozí kontakt s ohněm nebo horkými povrchy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vyskytuje horký povrch, např. parní nebo horkovodní potrubí

-     v místech, kde se pracuje s horkým materiálem nebo předměty

-     v místech, kde se manipuluje s ohněm

Upozornění na nebezpečí poleptání, kde hrozí kontakt s žíravinami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných žíravých látek, které mohou způsobit poleptání

-     v místech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s jedovatými, toxickými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných toxických látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

-     v místech, kde se nebezpečné látky, vyrábí nebo se s nimi manipuluje

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečným biologickým materiálem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečného biologického materiálu

-     v místech, kde se nebezpečný biologický materiál zpracovává nebo se s ním jinak manipuluje, např. v nemocnicích

Upozornění na monitorovaný a vymezený, zpravidla stavebně oddělený prostor, kde se vykonávají radiační činnosti, s takovým zajištěním, aby zde nemohly vstoupit nepovolané osoby.

 

Na všech vchodech nebo ohraničení prostoru.

Použití podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně:

-     v místech, kde se očekává, že za běžného provozu by ozáření mohlo překročit stanovené limity

-     na pracovištích s technickými rentgenovými zařízeními, s indikačními nebo měřicími zařízeními obsahujícími uzavřené radionuklidové zářiče, kde mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam mají chovat, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob

-     použití v kombinaci s tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“

 

Použití podle zákona č. 309/2006 Sb., podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci:

-     v místech, kde se provádí práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli

-     vhodné v kombinaci s tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“, „Biologické riziko“ apod.

Upozornění na výskyt nebezpečného neviditelného záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá nebezpečné neviditelné záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.

Upozornění na výskyt laserového záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá laserové záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.

Upozornění na výskyt neionizujícího záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá neionizující záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.


Dopravní a manipulační zařízení

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na prostor s provozem motorového vozíku a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používá motorový vozík

-     v místech s neočekávaným provozem vozíku

-     v nepřehledných místech s provozem vozíku

Upozornění na prostor s provozem manipulačních vozíků a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají manipulační, motorové vozíky

-     v místech s neočekávaným provozem vozíků

-     v nepřehledných místech s provozem vozíků

Upozornění na prostor s provozem hydraulického nakladače a nebezpečí úrazu při střetu s nakladačem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používá hydraulický nakladač

-     v místech s neočekávaným provozem hydraulického nakladače

-     v nepřehledných místech s provozem hydraulického nakladače

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a nebezpečí úrazu v nebezpečném pracovním prostoru jeřábu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají jeřáby, např. výrobní nebo skladovací haly

-     v místech, která tvoří pracovní, manipulační prostor jeřábu, tzn. prostor pohybu jeřábu

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Upozornění na prostor, kde hrozí pád nebo nebezpečný pohyb zavěšeného předmětu a nebezpečí úrazu v manipulačním prostoru.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem, např. výrobní nebo skladovací haly

-     v místech, která tvoří manipulační prostor, tzn. prostor pohybu zavěšeného břemene

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – pracovní prostor jeřábu“

Upozornění na prostor s provozem jeřábů s elektromagnety a vakuovým zařízením  a nebezpečí úrazu v nebezpečném pracovním prostoru jeřábu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety a vakuovým zařízením

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Upozornění na výskyt silného magnetického pole při provozu jeřábů a zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – pracovní prostor jeřábu“ a „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    skladovací hala nebo pracoviště s provozem jeřábů


Ostatní nebezpečí a výstrahy

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na provádění prací ve výškách, na střeše a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských, restaurátorských pracích, při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí, materiálu, předmětů, vylití tekutin …

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – nebezpečí pádu předmětů“

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu předmětů v souvislosti s prováděním prací ve výškách, na střeše nebo při havarijním stavu objektu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na veřejně přístupných místech, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů vlivem havarijního stavu objektu

-     v místech, nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských, restaurátorských pracích, při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí, materiálu, předmětů, vylití tekutin …

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – nahoře se pracuje“

Upozornění na nebezpečí úrazu způsobené různými, stručně těžko popsatelnými vlivy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku úrazu z nejrůznějších příčin, které nelze stručně, často ani jednoznačně popsat

Upozornění na pracoviště s výskytem rizikových faktorů.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Rizikové faktory podle zákona č. 309/2006 Sb., podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci:

-     fyzikální, např. hluk, vibrace

-     chemické, např. karcinogeny, prach

-     biologické činitele, např. viry, bakterie, plísně

-     nepříznivé mikroklimatické podmínky, např. extrémní chlad, teplo a vlhkost

-     fyzická, psychická a zraková zátěž

Upozornění na stroj nebo zařízení, na kterém je prováděna údržba, oprava nebo jiná podobná činnost.

 

Na viditelném místě v blízkosti zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí opravy, údržba nebo servis strojů nebo zařízení

-     vhodné jako pomůcka opravářů pro upozornění ostatních osob v místě provádění opravárenských prací

Upozornění na výskyt rotujících částí a nebezpečí úrazu při kontaktu s těmito částmi.

 

Na viditelném místě v blízkosti zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vyskytují rotující části, které by mohly způsobit úraz, např. při navinutí oděvu a vtažení do stroje nebo zařízení

-     v místech, kde se rotující části nedají předpokládat

Upozornění na nebezpečí úrazu nebo poškození stroje při otevření krytu nebo dvířek za chodu stroje, přístroje nebo zařízení.

 

Na viditelném místě na krytu apod., který se nesmí otevřít.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by otevření za chodu mohlo způsobit úraz, např. pořezání, popálení, vtažení do stroje

-     v místech, kde by otevření za chodu mohlo způsobit znečištění, např. postříkání provozní kapalinou, rozlití kapaliny

-     v místech, kde by otevření za chodu mohlo způsobit poškození stroje nebo okolí, požár, výbuch apod.

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí šířkou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí úzkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí šířkou

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí nízkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí výškou

Upozornění na dveře s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Na viditelném místě na dveřích nebo při vstupu do daného prostoru s těmito dveřmi.

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepích, na půdách, v technologických prostorech apod.

-     v místech, kde jsou instalovány nízké dveře

Upozornění na výskyt nedýchatelné atmosféry a nebezpečí udušení z nedostatku kyslíku.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     skladovací, výrobní a jiné prostory s nízkým obsahem kyslíku v atmosféře

-     chlazené skladovací místnosti, do kterých se dodává dusík

Označení míst ve veřejných prostorách vyhrazených ke kouření, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    stavebně oddělené prostory budov souvisejících s veřejnou dopravou

-    stavebně oddělené prostory ve sportovních halách

-    uzavřená psychiatrická oddělení nebo jiná zařízení pro léčbu závislostí

-    vybrané vnější prostory zdravotnických zařízení

-    úřady a státní instituce, a to v stavebně oddělené prostory přístupné pouze zaměstnancům

Označení kuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření povoleno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení zařízení s vyhrazenými prostory, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl, ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných brýlí během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce, při kterých vznikají úlomky nebo střepiny, např. obrábění kovu, dřeva

-    práce, při kterých se rozprašují kapaliny

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce s ostrými, horkými, podchlazenými předměty nebo chemickými látkami

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranné zástěry během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu, poranění, kontaminace nebo znečištění trupu nebo břicha.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se provádí svařovací, kovářské nebo slévačské práce, vykošťování a řezání masa, práce s rentgenovým zářením apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu při obsluze strojů nebo zařízení s točivými částmi a pokyny k řádnému ustrojení obsluhy.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde hrozí zachycení volného oděvu, šperků nebo dlouhých vlasů pohybujícími se díly a kde je nutno mít oděv řádně upnutý, bez volně vlajících částí, včetně rukávů, např. soustruhy, frézky apod.


Výstražné symboly

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Výstražný symbol:

 

Nebezpečí – elektřina

Význam výstražného symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.

 

 

Používají v případech, kde z důvodu nedostatku místa nelze umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.: 

-    na strojích, přístrojích nebo zařízení,

-    na skladovacích skříních nebo obalech,

-    na vstupních dveřích do příslušných prostor

-    na vstupních dveřích do dopravních prostředků

-    na vstupních dveřích do veřejných prostor (banky, obchody, úřady apod.).

Výstražný symbol:

 

Výstraha – požárně nebezpečné látky

Výstražný symbol:

 

Nebezpečí pádu

Výstražný symbol:

 

Nebezpečí uklouznutí

Výstražný symbol:

 

Riziko toxicity

Výstražný symbol:

 

Nebezpečí střetu s vozíkem

Výstražný symbol:

 

Pozor na zavěšené břemeno

Výstražný symbol:

 

Pozor na padající předměty

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471