Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

bezpečností označení pro Označení Výtahy

 

§         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), kde je stanoveno, že musí být označeny požární výtahy a evakuační výtahy.

 

§         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. d) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. Z toho vyplývá, mimo jiné, označení zákazu používání „běžných“ výtahů při požáru v budově, tzn. takových výtahů, jejichž Použití tabulky v případě vzniku požáru je nebezpečné z důvodu možného přerušení dodávky el. proudu.

 

§         Z výše uvedeného vyplývá, že každý výtah musí být označen příslušnou značkou, a to podle účelu jeho Použití tabulky v případě vzniku požáru a nutnosti evakuace osob. Nejdříve však musíme zjistit, o jaký typ výtahu se jedná, tzn. jak je konstruovaný. Tyto informace nalezneme v požárně bezpečnostním řešení stavby a v průvodní dokumentaci výtahu.

 

 

Označení výtahů v nových stavbách – od 1. 7. 2008

 

§         Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb. Touto vyhláškou se musí řídit všechny nové stavby schválené po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po 1. červenci 2008.

 

§         V § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou uvedeny požadavky na označení výtahů. Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

 

§         Neznamená to ovšem, že „běžné“ výtahy musí být označeny dvěmi zákazovými značkami. U nových staveb postačí, když výtah označíme podle požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb.

 

§         K označení jednotlivých výtahů můžeme použít různé kombinace symbolů a textů na značkách, stejně jako rozměry značek. Následně jsou uvedeny možné příklady.

 

 

 


Značka – tabulka, samolepka

Použití tabulky – umístění značky

Poznámka

Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití tabulky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     ve smyslu vytváření podmínek pro hašení a pro záchranné práce

 

Použití tabulky podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady Použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen

Požární výtah

 

Požární výtah

Označení výtahu, který umožňuje jeho Použití tabulky s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru nebo který slouží

pro požární zásah.

 

Na viditelném místě vedle výtahového ovladače v daném podlaží, kde se předpokládá přístup zásahových jednotek HZS k požárnímu výtahu.

Použití tabulky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     ve smyslu vytváření podmínek pro hašení a pro záchranné práce

 

Příklady Použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako požární, musí být označen

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití tabulky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady Použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož Použití tabulky je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití tabulky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady Použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož Použití tabulky je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití tabulky podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady Použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož Použití tabulky je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná také na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Vyznačení zákazu Použití tabulky nákladního výtahu pro přepravu osob.

 

V kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty, v každém podlaží.

Příklady Použití tabulky:

-    nákladní výtahy, příp. jiné výtahy, které nejsou určeny k přepravě osoby z důvodu bezpečnosti

Označení hlavního

vypínače výtahu.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.

Příklady Použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady Použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady Použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu

 


 

Výbušné prostředí

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu v kombinaci s označením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří oblak zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu s uvedením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

 

Varianty značky:

-     podle zařazení do příslušné zóny

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

 

Příklady použití:

-     v místech, kde může dojít k úniku výbušného plynu

-     na pracovištích s výskytem hořlavého nebo výbušného plynu – laboratoře, svařovny, sklady tlakových lahví, chemické provozy apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     ve skladech prašných výbušných látek – střelný prach, mouka apod.

-     na pracovištích s výskytem hořlavého prachu – stolárny, uhelny apod.

Označení prostoru, ve kterém vzniká výbušné prostředí.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     v místech, kde se vyskytuje výbušné prostředí, např. laboratoře, chemické provozy, dřevozpracující provozy, výroba střelného prachu, mlýny na mouku, zpracování uhlí apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry, např. laboratoře, stolárny, mlýny, apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití:

-    v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat, např. hořlavé prachy, uhlí, třaskaviny, pyrotechnika apod.

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití:

-     v místech, kde z  bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí)

Příkaz či zdůraznění povinnosti uzavřít přívod plynu před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u ovládacího prvku nebo u východu z daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde by mohlo dojít k hromadění plynu a ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471