Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Výbušné prostředí

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu v kombinaci s označením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří oblak zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu s uvedením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

 

Varianty značky:

-     podle zařazení do příslušné zóny

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

 

Příklady použití:

-     v místech, kde může dojít k úniku výbušného plynu

-     na pracovištích s výskytem hořlavého nebo výbušného plynu – laboratoře, svařovny, sklady tlakových lahví, chemické provozy apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     ve skladech prašných výbušných látek – střelný prach, mouka apod.

-     na pracovištích s výskytem hořlavého prachu – stolárny, uhelny apod.

Označení prostoru, ve kterém vzniká výbušné prostředí.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     v místech, kde se vyskytuje výbušné prostředí, např. laboratoře, chemické provozy, dřevozpracující provozy, výroba střelného prachu, mlýny na mouku, zpracování uhlí apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry, např. laboratoře, stolárny, mlýny, apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití:

-    v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat, např. hořlavé prachy, uhlí, třaskaviny, pyrotechnika apod.

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití:

-     v místech, kde z  bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí)

Příkaz či zdůraznění povinnosti uzavřít přívod plynu před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u ovládacího prvku nebo u východu z daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde by mohlo dojít k hromadění plynu a ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471