Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro Únikové cesty a východy

 

§         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), kde je stanoveno, že musí být označeny únikové a nouzové východy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto Bezpečnostní tabulka k označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.
 

§         Podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. musí být informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Ke splnění tohoto požadavku jsou nejčastěji používány plastové tabulky nebo samolepící fólie z fotoluminiscenčního materiálu, který při výpadku osvětlení sám svítí bez dalšího zdroje energie a nepotřebuje ani žádnou údržbu. Lze ale použít i další způsoby, např. nouzové osvětlení v kombinaci se značkami apod.

 

§         Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. dále stanoví, že pokud je značka zhotovena z fotolumuniscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní, tzn. „co nejblíže podlahy“. V praxi se ovšem umisťují (pokud se nejedná o podlahové značení) ve výšce 110 až 150 cm od podlahy, a to z důvodu lepšího nasvícení, tedy „blíž k osvětlovacímu tělesu“.

 

§         Počet značek na určitou délku únikové cesty není předepsán, umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty nebo dveří.

 

Podlahové značení únikových cest

 

§         Základem značení nouzových únikových cest jsou svislé (nepodlahové) značky s možností jejich doplnění ve vhodných případech podlahovým fotoluminiscenčním značením (orientační pásky, šipky, kolečka, nátěry apod.). Je třeba zdůraznit, že v tomto případě se jedná o značení, ne o značky. Zaměstnavatel při zvažování možnosti použití podlahového značení vychází ze stavebně technického provedení únikových cest.

 

§         Důvodem požadavku uvedeného v ustanovení § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. bylo vytvoření prostoru pro možnost používání doplňkového podlahového fotoluminiscenčního značení, které se umísťuje na stupně schodů, na podlahu nebo těsně nad ní apod. Rizika ohrožení zaměstnanců při mimořádných událostech vyplývají, mimo jiné, z nerozpoznatelné nebo nevhodně umístěné bezpečnostní značky v únikových cestách.

 

§         Značky, uvedené v nařízení vlády č. 11/2002 Sb., je nutné považovat za značky, na kterých se dohodly členské státy ES jako na základních značkách, používaných jednotně všemi členskými státy. Kromě toho lze v národních úpravách používat i jiné značky. Řada dalších značek je uvedena v ČSN ISO 3864. Pokud je zaměstnavatel použije, je jeho postup v souladu s právním řádem ČR.


Bezpečnostní značka –tabulka 

Použití – umístění značky

Poznámka

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Bezpečnostní tabulka k označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Bezpečnostní tabulka k označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití tabulky:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na únikové cestě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.

 

Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

 

Bezpečnostní tabulka k označení směru cesty k únikovému žebříku.

 

Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku.

Únikový žebřík:

-    považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem

-    nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest

-    vždy směřuje na volné prostranství

 

Směry cesty – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Bezpečnostní tabulka k označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Značení dle ČSN 3864-1

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Bezpečnostní tabulka k označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Značení dle ČSN 3864-1

Bezpečnostní tabulka k označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Značení dle ČSN 3864-1

 

Bezpečnostní tabulka k označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto Bezpečnostní tabulka k označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Bezpečnostní tabulka k označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     ve smyslu vytváření podmínek pro hašení a pro záchranné práce

 

Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     Bezpečnostní tabulka k označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     Bezpečnostní tabulka k označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Bezpečnostní tabulka k označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná také na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.

Bezpečnostní tabulka k označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem.

 

Na viditelném místě u příslušného klíče.

Doplňková značka

Bezpečnostní tabulka k označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Bezpečnostní tabulka k označení ovládání k zařízení požárního větrání.

 

Na viditelném místě, kde je ovládání požárního větrání instalováno.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Bezpečnostní tabulka k označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

 


Podlahové značení únikových cest

 

Značení

Použití – umístění značení

Poznámka

Podlahové Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.

Doplňkové podlahové značení.

 

Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

Fotoluminiscenční značení schodišť a různých překážek na únikové cestě.

 

Protiskluzové fotoluminiscenční značení, např. na schodiště, rampy a víceúrovňové komunikace, které jsou součástí únikové cesty.

 

Fotoluminiscenční značení schodišť, doplňková navigace na únikových cestách.

Doplňkové značení

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471