Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

bezpečnostní označení - Tlakové lahve

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde může dojít k úniku výbušného plynu

-     na pracovištích s výskytem hořlavého nebo výbušného plynu – svařovny, sklady tlakových lahví apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem apod.

Upozornění na výskyt oxidujících látek.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    sklady tlakových lahví s kyslíkem nebo jinými oxidovadly

-    nadzemní zásobníky kyslíku

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Na viditelném místě ve skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s tlakovými lahvemi

-    ve skladech tlakových lahví

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s tlakovými lahvemi

-    v okolí skladů tlakových lahví

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    sklad technických plynů

-    v místech, kde se provádí manipulace s lahvemi na plyn

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. ve skladu tlakových lahví

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Informace o uložení tlakových lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     vyznačení prostoru určeného pro tlakové lahve, např. manipulační plochy, klece apod.

Informace o uložení plných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s acetylenem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s acetylenem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví

s propan-butanem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s propan-butanem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s dusíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s dusíkem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s vodíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s vodíkem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s argonem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s argonem vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s oxidem uhličitým.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s CO2 vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s inertními plyny.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s inertními plyny vyskytují

Označení svářecí soupravy.

 

Na viditelném místě u svařovací soupravy.

Příklady použití tabulky:

-     na vozíku svařovací soupravy

-     v místech, kde se svařovací souprava vyskytuje

Označení stanoviště svářecí soupravy.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místě, které je určeno pro uložení svařovací soupravy po ukončení pracovní činnosti

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Označení potrubí pro plyny, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

žlutá: hořlavé a nehořlavé plyny

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví, kde jsou lahve napojeny na rozvod plynu

 

Varianty značení:

-    plyn

-    zemní plyn

-    kyslík

-    acetylen

-    CO2

-    dusík

-    směs hořlavých plynů

-    možnost vlastního textu

Informace o výskytu kyslíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s příslušným plynem vyskytují

-     v místech, kde je uložena bezpečnostní dokumentace nebo jiné doklady

Informace o výskytu acetylenu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu dusíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu argonu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu oxidu uhličitého nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu CO2 nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu směsi plynů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu vzduchu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení skladu technických plynů.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. dodavatel plynu, vedoucí provozu, bezpečnostní technik apod.

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471