Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Bezpečnostní Značení pro sTAVENIŠTĚ

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám na staveniště z důvodu bezpečnosti.

 

Na všech přístupech ke staveništi.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde probíhá výstavba

-    v místech, kde probíhá rekonstrukce nebo oprava objektu, budovy či stavby

Upozornění na zákaz vstupu na staveniště.

 

Na všech přístupech na staveniště.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám a nařízení použití vedlejšího chodníku.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo při vstupu na chodník, který nelze použít.

Příklady použití tabulky:

-    při opravě nebo rekonstrukci chodníku

-    při opravě nebo rekonstrukci objektu podél komunikace, kde hrozí úraz, pád předmětů s výšky nebo je zde umístěno lešení

Vyznačení zákazu vstupu z důvodu opravy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo v místě opravy na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde během provádění opravy nebo údržby stroje, zařízení nebo systému hrozí zvýšené riziko úrazu

-    v místech, kde by vstup osob znamenal znemožnění nebo znesnadnění opravy nebo údržby

-    v místech, která jsou běžně přístupná, avšak na přechodnou dobu je nutné zabránit vstupu osob nezúčastněných na opravě

Vyznačení zákazu použití nákladního výtahu pro přepravu osob.

 

Na viditelném místě u výtahu.

Příklady použití tabulky:

-    stavební výtahy, nákladní výtahy, které nejsou určeny k přepravě osoby z důvodu bezpečnosti

Vyznačení zákazu provozu manipulačních vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vozíky používat, např. pro nerovný nebo neúnosný terén na staveništi apod.

Vyznačení zákazu výstupu na žebřík z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti přístupu k žebříku

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     žebříky, jejichž technický stav neodpovídá stanoveným požadavkům

-     žebříky, jejichž upevnění do stavební konstrukce je nedostatečné z důvodu havarijního stavu

-     žebříky, které vedou do prostoru se zvýšeným rizikem úrazu, např. lávka pod střechou, na které je odstraněno zábradlí z důvodu rekonstrukce

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do výkopu.

 

Na viditelném místě při provádění výkopu,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na staveništi, kde se provádí výkop

-     v místech, ve kterých se výkop nedá předpokládat

-     na opuštěných místech se zapomenutým výkopem

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo jámy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na staveništi, kde při výstavbě vznikají prohlubně, jámy nebo jiné nebezpečné otvory

-     v místech, ve kterých se výskyt prohlubně nedá předpokládat

-     na opuštěných místech se zapomenutými prohlubněmi

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na kluzkém povrchu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se kluzký povrch nedá předpokládat, např. na staveništi při náhlé změně počasí, po provedené změně kvality povrchu apod.

Upozornění na provádění prací ve výškách, na střeše a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými pracemi.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských, restaurátorských pracích, při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí, materiálu, předmětů, vylití tekutin …

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – nebezpečí pádu předmětů“

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu předmětů v souvislosti s prováděním prací ve výškách, na střeše nebo při havarijním stavu objektu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     na veřejně přístupných místech, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů vlivem havarijního stavu objektu

-     v místech, nad nimiž se pracuje, např. při stavebních, opravárenských, restaurátorských pracích, při nichž hrozí nebezpečí pádu nářadí, materiálu, předmětů, vylití tekutin …

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – nahoře se pracuje“

Upozornění na nebezpečí úrazu způsobené různými, stručně těžko popsatelnými vlivy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku úrazu z nejrůznějších příčin, které nelze stručně, často ani jednoznačně popsat

Upozornění na výskyt elektrického zařízení.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     např. rozvaděč el. energie, zařízení na staveništi apod.

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, přístroj nebo zařízení pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na zařízení nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je systém pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na systému nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, zařízení nebo systém pod napětím i v případě, kdy je vypnutý vypínač.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na napětí s možností doplnění příslušné hodnoty napětí.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s příslušným napětím

Upozornění na prostor s provozem manipulačních vozíků a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se používají manipulační, motorové vozíky

-     v místech s neočekávaným provozem vozíků

-     v nepřehledných místech s provozem vozíků

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí šířkou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí úzkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí šířkou

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí nízkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí výškou

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz hlavy způsobený padajícími předměty, např. staveniště

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo srážky při snížené viditelnosti

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde je zapotřebí, aby byly osoby zřetelně viditelné

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený přiražením, přejetím, zasypáním, např. v podzemních prostorech, při manipulaci se sypkými hmotami apod.

Příkaz k přejití a použití protějšího chodníku.

 

Na viditelném místě na všech přístupových cestách, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    při opravě nebo rekonstrukci chodníku

-    při opravě nebo rekonstrukci objektu podél komunikace, kde hrozí úraz, pád předmětů s výšky nebo je zde umístěno lešení

Příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, jejichž provoz představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví obsluhujícího pracovníka nebo osob v dosahu

-    např. stavební výtah, zařízení na staveništi – dle návodu výrobce apod.

Příkaz k vypnutí stroje, zařízení, systému nebo ovladače v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v případě havárie hrozí úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo výbuchu

-    v místech, kde v případě havárie hrozí poškození stroje, zařízení, systému nebo jiného majetku

-    např. hlavní uzávěry, vypínače a ovladače strojů, zařízení, systémů nebo elektrické energie

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu

Označení hlavního

vypínače výtahu.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. na staveništi

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. sklad materiálu

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení

Označení hlavního jističe.

 

Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. sklad materiálu

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače výtahu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Upozornění na podmíněný vstup – jen v doprovodu zodpovědné osoby.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Označení skladu materiálu.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu, např. stavebního materiálu

Označení skladu nářadí.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu, např. na staveništi

Reflexní označení motorových vozidel přepravujících odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích.

 

Vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose, resp. u jízdních souprav na zadní straně přípojného vozidla. 

Použití podle vyhlášky č. 374/2008 Sb.

-     platí pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů

-     nevztahuje s na vozidla M1 a N1

 

Příklady použití tabulky:

-     např. vozidla přepravující odpad ze staveniště, stavební suť apo.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem na staveniště apod.

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     areál staveniště, venkovní skladovací plochy stavebního materiálu apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     areál staveniště, venkovní skladovací plochy stavebního materiálu apod.

 

 

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. stavbyvedoucí, předák, bezpečnostní technik, investor stavby, majitel objektu apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471