Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro Sklady a skladování

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení skladu technických plynů.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavých kapalin.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavin.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu materiálu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu náhradních dílů.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu nářadí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu palet.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení prostoru určeného pro uložení vázacích prostředků.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v daném prostoru.

Tabulka s možností doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek v prostoru pro vázací prostředky

Označení maximální nosnosti podlahy a maximální nosnosti jednoho břemene.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití:

-     ve skladech

-     v manipulačních prostorech

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u každého regálu.

Tabulka s možností doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, tlakových lahví, uhlí, papíru, knih, dřeva, textilu apod.

Upozornění na výskyt oxidujících látek.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Příklady použití:

-    sklady tlakových lahví s kyslíkem nebo jinými oxidovadly

-    nadzemní zásobníky kyslíku

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

 

Příklady použití:

-     na pracovištích s výskytem hořlavého nebo výbušného plynu – sklady tlakových lahví apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     ve skladech prašných výbušných látek – střelný prach, mouka apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

Upozornění na prostor s provozem motorového vozíku a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech, kde se používá motorový vozík

Upozornění na prostor s provozem manipulačních vozíků a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladech, kde se používají manipulační, motorové vozíky

Upozornění na prostor s provozem hydraulického nakladače a nebezpečí úrazu při střetu s nakladačem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     ve skladech, kde se používá hydraulický nakladač

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a nebezpečí úrazu v nebezpečném pracovním prostoru jeřábu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladovacích halách, kde se používají jeřáby

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Upozornění na prostor, kde hrozí pád nebo nebezpečný pohyb zavěšeného předmětu a nebezpečí úrazu v manipulačním prostoru.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     ve skladovacích halách, kde se používají zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – pracovní prostor jeřábu“

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečnými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití:

-     sklady nebezpečných látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

Upozornění na nebezpečí poleptání, kde hrozí kontakt s žíravinami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití:

-     sklady nebezpečných žíravých látek, které mohou způsobit poleptání

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s jedovatými, toxickými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití:

-     sklady nebezpečných toxických látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečným biologickým materiálem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití:

-     sklady nebezpečného biologického materiálu

Upozornění na nebezpečí úrazu způsobené různými, stručně těžko popsatelnými vlivy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku úrazu z nejrůznějších příčin, které nelze stručně, často ani jednoznačně popsat

Upozornění na výskyt nedýchatelné atmosféry a nebezpečí udušení z nedostatku kyslíku.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-     skladovací, výrobní a jiné prostory s nízkým obsahem kyslíku v atmosféře

-     chlazené skladovací místnosti, do kterých se dodává dusík

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-    sklady a pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-    skladovací hala s provozem jeřábů

Příkaz k použití ochranné přilby během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí úraz hlavy způsobený padajícími předměty, např. práce v blízkosti regálů nebo skladovaných předmětů, jejichž výška horního okraje přesahuje 2 m a materiál není bezpečně zajištěn proti vypadnutí 

Příkaz k použití ochranné obuvi během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění nohou.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený mechanickým poškozením, tzn. prořezání, probodnutí, proražení podrážky, rozdrcení nohy, vibrace apod., např. při manipulaci a skladování těžkých nebo ostrých předmětů zejména v hutnictví a strojírenství

Příkaz či zdůraznění povinnosti udržovat vymezený prostor trvale volný a neukládat zde žádný materiál nebo předměty.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v daném prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití:

-    v místech, kde je zakázáno ukládat jakýkoliv materiál nebo předměty, třeba i na krátký časový úsek, z důvodu zajištění trvale volného přístupu nebo příjezdu

-    např. okolí hlavních uzávěrů, vypínačů nebo ovladačů, okolí hasicích přístrojů nebo hydrantů, prostor pro nakládku a vykládku materiálu apod.

-    vhodné v kombinaci s podlahovým značením, tzn. určení vymezeného prostoru

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

Označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na únikové cestě.

Příklady použití:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Podlahové označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.

Příklady použití:

-    v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. prostory mezi regály apod.

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. ve velkorozměrové skladovací hale, v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Požární suchovod

Označení místa,

kde se nachází požární suchovod.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární suchovod

Označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení ovládání k zařízení požárního větrání.

 

Na viditelném místě, kde je ovládání požárního větrání instalováno.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Informace o uložení plných lahví.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Při vstupu do prostoru a Umístění tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Při vstupu do prostoru nebo Umístění tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Označení místa pro uložení náhradních dílů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití:

-     v místech uložení, např. ve skladu, v regálu, na pracovišti apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

 

Barevné varianty:

-     zelená

-     modrá

Označení místa pro uložení hotových výrobků nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení místa pro uložení reklamovaného zboží, materiálu či výrobků nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení místa pro uložení zboží, materiálu či výrobků určených k expedici nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: suroviny

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Nápis: za úklid zodpovídá, s možností doplnění jména

Příklady použití:

-     sklady, vstupní prostory, okolí skladů apod.

Označení nádoby nebo místa pro uložení bio odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Příklady použití:

-     v místech určených pro uložení příslušného druhu tříděného nebo netříděného odpadu, např. v pytlích

-     označení příslušné sběrné nádoby, např. koš, kontejner apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

Označení nádoby nebo místa pro uložení papíru nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení recyklovatelných plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení skla nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení smíšeného odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do skladu apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití:

-     před vjezdem do skladu apod.

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití:

-     skladovací haly, venkovní skladovací plochy apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití:

-     skladovací haly, venkovní skladovací plochy apod.

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Upozornění na podmíněný vstup – jen v doprovodu zodpovědné osoby.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. závodní lékař, vedoucí skladu, bezpečnostní technik apod.

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití:

-    Tabulka s možností doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba, rádio

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče


Tyto
strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek.

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471