Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

tabulky pro Lakovny

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami a hořlavým nebo snadno zápalným materiálem

-    ve skladech hořlavých kapalin, v lakovně apod.

Upozornění na provádění činností se zvýšením požárním nebezpečím.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    manipulace s hořlavými kapalinami, např. stáčení, rozlévání, míchání, ředění

-    natěračské práce, lakování

-    svařování v prostorách s možností vzniku požáru

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     lakovna, míchárna barev apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu v kombinaci s označením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu s uvedením příslušné zóny.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

 

Varianty značky:

-     podle zařazení do příslušné zóny

 

Upozornění na pracoviště s výskytem rizikových faktorů.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Rizikové faktory podle zákona č. 309/2006 Sb., podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci:

-     fyzikální, např. hluk, vibrace

-     chemické, např. karcinogeny, prach

Upozornění na nebezpečí úrazu nebo poškození stroje při otevření krytu nebo dvířek za chodu stroje, přístroje nebo zařízení.

 

Na viditelném místě na krytu apod., který se nesmí otevřít.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by otevření za chodu mohlo způsobit znečištění, např. postříkání, rozlití barev, ředidel apod.

-     v místech, kde by otevření za chodu mohlo způsobit poškození stroje nebo okolí, požár, výbuch apod., např. při sušení laku

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, např. lakovny, sušící boxy, míchárny barev apod.

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry, např. uvnitř lakovny apod.

-    ve skladech hořlavých kapalin

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

-    např. v okolí lakovny

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám za provozu stroje, zařízení nebo technologického systému z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu nebo znečištění, např. při stříkání barev

-    v místech, kde by vstup za provozu mohl způsobit poruchu nebo poškození stroje nebo zařízení, např. v sušícím boxu

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu, např. lakovny, sušící boxy, sklady a míchárny barev apod.

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde z  bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí)

Vyznačení zákazu kouření a konzumace potravin z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik předepsán nejen zákaz kouření, ale také konzumace potravin, např. z důvodu možného znečištění tekutin

-    např. lakovny, míchárny barev apod.

Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí znečištění způsobené dotykem s nebezpečným místem nebo povrchem, např. po ukončení lakování

-     v místech, kde hrozí poškození naneseného nátěru, nástřiku po ukončení pracovní činnosti v lakovně

 

Vyznačení zákazu jakékoliv manipulace při provozu stroje, přístroje nebo zařízení z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by manipulace při provozu mohla způsobit poškození  požár nebo výbuch, např. odsávání v lakovně, sušícím boxu apod.

Příkaz k použití ochranné masky během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poškození dýchacích orgánů.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poškození dýchacích orgánů způsobené aerosoly nebo jinými částicemi, např. lakovny, stříkací a tryskací boxy, pracoviště s organickými rozpouštědly apod.

Příkaz k použití ochranného oděvu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu, poranění, kontaminace nebo znečištění celého těla.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zasažení chemickými látkami, např. lakovny  

Příkaz k použití stanovených ochranných pracovních pomůcek během pracovní činnosti, bez bližšího upřesnění, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu při provádění dané činnosti nebo při obsluze stroje nebo zařízení.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený různými vlivy na různých částech těla

-    zdůraznění povinnosti použít předem určené a poskytnuté ochranné pracovní pomůcky, např. na pracovištích, kde zaměstnanci zapomínají ochranné pracovní pomůcky používat

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v požární skříni z důvodu znečištěného prostředí v lakovně

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení skladu hořlavých kapalin.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupciTyto
strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471