Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro Laboratoře

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečnými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

-     v místech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na nebezpečí popálení, kde hrozí kontakt s ohněm nebo horkými povrchy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vyskytuje horký povrch

-     v místech, kde se pracuje s horkým materiálem nebo předměty

-     v místech, kde se manipuluje s ohněm

Upozornění na nebezpečí poleptání, kde hrozí kontakt s žíravinami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných žíravých látek, které mohou způsobit poleptání

-     v místech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s jedovatými, toxickými látkami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných toxických látek, které mohou způsobit otravu, např. při nadýchání, požití nebo průniku kůží

-     v místech, kde se nebezpečné látky, vyrábí nebo se s nimi manipuluje

Upozornění na nebezpečí poškození zdraví, kde hrozí kontakt s nebezpečným biologickým materiálem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečného biologického materiálu

-     v místech, kde se nebezpečný biologický materiál zpracovává nebo se s ním jinak manipuluje

Upozornění na monitorovaný a vymezený, zpravidla stavebně oddělený prostor, kde se vykonávají radiační činnosti, s takovým zajištěním, aby zde nemohly vstoupit nepovolané osoby.

 

Na všech vchodech nebo ohraničení prostoru.

Použití podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně:

-     v místech, kde se očekává, že za běžného provozu by ozáření mohlo překročit stanovené limity

-     na pracovištích s technickými rentgenovými zařízeními, s indikačními nebo měřicími zařízeními obsahujícími uzavřené radionuklidové zářiče, kde mohou vstupovat jen osoby poučené o tom, jak se tam mají chovat, aby neohrozily zdraví své ani zdraví ostatních osob

-     použití v kombinaci s tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“

 

Použití podle zákona č. 309/2006 Sb., podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci:

-     v místech, kde se provádí práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli

-     vhodné v kombinaci s tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“, „Biologické riziko“ apod.

Upozornění na výskyt nebezpečného neviditelného záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá nebezpečné neviditelné záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.

 

Upozornění na výskyt laserového záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá laserové záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.

Upozornění na výskyt neionizujícího záření a nebezpečí poškození zdraví.

 

Při vstupu do daného prostoru a v místech, kde hrozí zasažení zářením.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se využívá neionizující záření

-     výzkumné ústavy, laboratoře, nemocnice apod.

Upozornění na pracoviště s výskytem rizikových faktorů.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Rizikové faktory podle zákona č. 309/2006 Sb., podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci:

-     fyzikální, např. hluk, vibrace

-     chemické, např. karcinogeny, prach

-     biologické činitele, např. viry, bakterie, plísně

-     nepříznivé mikroklimatické podmínky, např. extrémní chlad, teplo a vlhkost

-     fyzická, psychická a zraková zátěž

Upozornění na výskyt oxidujících látek.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    sklady tlakových lahví s kyslíkem nebo jinými oxidovadly

-    nadzemní zásobníky kyslíku

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami a hořlavým nebo snadno zápalným materiálem

-    ve skladech hořlavých kapalin, tlakových lahví, chemikálií apod.

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu,

-    např. prostor laboratoří, sklad hořlavých kapalin, sklad technických plynů

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vstupu osobám bez použití návleků na obuvi.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z hygienických důvodů, např. prostor laboratoří

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v důsledku působení vnějších vlivů hrozí riziko poškození zdraví nebo ohrožení života osob s kardiostimulátorem

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem (papír, dřevo, plasty, textil)

-    v prostorách s výskytem výbušné atmosféry

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, hořlavých kapalin, tlakových lahví

Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat

Vyznačení zákazu kouření a konzumace potravin z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik předepsán nejen zákaz kouření, ale také konzumace potravin, např. z důvodu možného znečištění nebo záměny tekutin

-    např. laboratoře, chemické provozy apod.

Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem s nebezpečným místem, povrchem, materiálem, např. popálení, pořezání, poleptání apod.

-     např. ostré předměty, chemikálie apod.

Příkaz k použití ochranných brýlí nebo obličejového štítu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění obličeje, očí nebo poškození zraku.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené chemickými látkami, např. laboratoře, v prostoru manipulace s kyselinami, zásadami, dezinfekčními látkami, žíravými látkami apod.

Příkaz k použití ochranných brýlí během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené zářením, např. pracoviště s rentgenovým, laserovým, ultrafialovým, infračerveným zářením

Příkaz k použití ochranných brýlí nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí způsobené zářením, např. laboratoře, výzkumná a jiná pracoviště s rentgenovým, laserovým, ultrafialovým, infračerveným zářením

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění rukou způsobené chemickými látkami a biologickými činiteli, např. při práci s ropnými produkty, v laboratořích a chemických provozech

-    v místech, kde hrozí poškození pokožky rukou způsobené vlhkým, mokrým nebo silně znečišťujícím prostředí

Příkaz k použití ochranného oděvu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu, poranění, kontaminace nebo znečištění celého těla.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zasažení chemickými látkami a biologickými činiteli, např. chemické provozy, laboratoře apod.

-    v místech, kde hrozí zasažení zářením, např. laboratoře, výzkumná pracoviště s infračerveným a ionizujícím zářením

Příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, jejichž provoz představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví obsluhujícího pracovníka nebo osob v dosahu

-    např. lasery, rentgeny apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných brýlí během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění očí nebo poškození zraku.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce, při kterých se rozprašují kapaliny

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění rukou.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce s ostrými, horkými, podchlazenými předměty nebo chemickými látkami

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití tabulky:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci, lékárnička

Označení místa, kde se nachází bezpečnostní sprcha.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě

Příklady použití tabulky:

-    v místech určených pro dekontaminaci

Označení místa určeného pro výplach očí.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde je možno provést výplach očí

-    konkrétní zařízení určené pro výplach očí

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. sklad materiálu

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika zařízení

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Označení hlavního uzávěru plynu nebo uzávěru plynu pro laboratoř – musí být před laboratoří. .

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, pojistková skříň apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Příklady použití tabulky: na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

Informace o uložení tlakových lahví.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     vyznačení prostoru určeného pro tlakové lahve, např. manipulační plochy, klece apod.

Informace o uložení plných lahví.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Při vstupu do prostoru a Příklady použití tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

 

Varianty tabulky:

-     názvy jednotlivých plynů

 

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Při vstupu do prostoru nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Informace o výskytu dusíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s příslušným plynem vyskytují

-     v místech, kde je uložena bezpečnostní dokumentace nebo jiné doklady

 

Varianty tabulky:

-     názvy jednotlivých plynů

Informace o výskytu vzduchu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení skladu technických plynů.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavých kapalin.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Upozornění na podmíněný vstup – jen v doprovodu zodpovědné osoby.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Označení nádoby nebo místa pro uložení bio odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     v místech určených pro uložení příslušného druhu tříděného nebo netříděného odpadu, např. v pytlích

-     označení příslušné sběrné nádoby, např. koš, kontejner apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

Označení nádoby nebo místa pro uložení papíru nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení recyklovatelných plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení skla nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení smíšeného odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

 

Nápis: laboratoř

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Označení: WC

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu

 

Označení: WC – ženy

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo Příklady použití tabulky: na viditelném místě u dveří

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Příklady použití tabulky: na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471