Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Bezpečnostní Tabulky a značení pro Kotelny a uhelny

 

Značka- tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do prostoru kotelny.

Příklady použití tabulky:

-    všechny kotelny

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do plynové kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do prostoru kotelny.

Varianta tabulky pro plynovou kotelnu

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    ve skladech uhlí, koksu, papíru, dřeva apod.

Vyznačení zákazu výskytu otevřeného ohně v prostoru, kde by oheň mohl způsobit zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, příp. iniciaci požáru či výbuchu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz výskytu otevřeného ohně předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. při manipulaci nebo skladování hořlavých, požárně nebezpečných látek nebo látek schopných vybuchovat, např. hořlavé prachy, uhlí apod.

Vyznačení zákazu kouření a konzumace potravin z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik předepsán nejen zákaz kouření, ale také konzumace potravin, např. z důvodu možného znečištění tekutin

-    např. sklad uhlí, silně znečištěné prostory apod.

Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem s nebezpečným místem nebo povrchem, např. popálení poleptání apod.

-     např. horké potrubí apod.

Označení zdroje vody, která představuje ohrožení nebo poškození zdraví při požití, resp. vyznačení zákazu používání vody k pití.

 

Na viditelném místě v blízkosti zdroje vody.

Příklady použití tabulky:

-     voda užitková, nevhodná k pití, která představuje vysoké bezpečnostní riziko pro organizmus, např. ohrožení patogenními mikroorganizmy, nečistotami apod.

-     např. užitková voda v prostorách kotelny, uhelny apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu prachu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech nebo v místech s výskytem hořlavého prachu, např. kotelny na pevná paliva, uhelny apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu, zakopnutí nebo upadnutí na schodu (schodech).

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na chodbě či na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.

-     v místech, kde jsou schody skryté, málo viditelné nebo nebezpečně umístěné

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo jámy.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, ve kterých se výskyt prohlubně nedá předpokládat

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí šířkou a nebezpečí úrazu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí úzkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí šířkou

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí nízkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí výškou

Upozornění na dveře s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Na viditelném místě na dveřích nebo Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru s těmito dveřmi.

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepích, kotelnách, uhelnách apod.

-     v místech, kde jsou instalovány nízké dveře

Upozornění na nebezpečí úrazu způsobené různými, stručně těžko popsatelnými vlivy.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku úrazu z nejrůznějších příčin, které nelze stručně, často ani jednoznačně popsat

Příkaz k použití respirátoru proti prachu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poškození dýchacích orgánů.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poškození dýchacích orgánů způsobené prachem, např. při manipulaci s uhlím apod.

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený žárem, např. při obsluze zařízení s horkými povrchy, při manipulaci s horkými předměty apod.

-    v místech, kde hrozí poškození pokožky rukou způsobené vlhkým, mokrým nebo silně znečišťujícím prostředí

Příkaz či zdůraznění povinnosti udržovat vymezený prostor trvale volný a neukládat zde žádný materiál nebo předměty.

 

Na viditelném místě v daném prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zakázáno ukládat jakýkoliv materiál nebo předměty, třeba i na krátký časový úsek, z důvodu zajištění trvale volného přístupu nebo příjezdu

-    např. okolí hlavních uzávěrů, vypínačů nebo ovladačů, okolí hasicích přístrojů nebo hydrantů, prostor pro nakládku a vykládku materiálu apod.

-    vhodné v kombinaci s podlahovým značením, tzn. určení vymezeného prostoru

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěr páry

Označení hlavního uzávěru páry.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry

Hlavní uzávěr topení

Označení hlavního uzávěru topení.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení zapnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů zapnuté

Označení vypnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů vypnuté

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v kotelně, uhelně

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

Hydrant

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení potrubí pro vodu, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

zelená: voda

Varianty značení:

-    voda

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro páru, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

šedá: vodní pára

Varianty značení:

-    pára

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro vzduch, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

modrá: vzduch

Varianty značení:

-    vzduch

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro plyny, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

žlutá: hořlavé a nehořlavé plyny

Varianty značení:

-    plyn

-    zemní plyn

-    kyslík

-    acetylen

-    CO2

-    dusík

-    směs hořlavých plynů

-    možnost vlastního textu

Nápis: kotelna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. závodní lékař, vedoucí provozu, bezpečnostní technik apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Označení místa určeného pro výplach očí.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde je možno provést výplach očí, např. po manipulaci s uhlím

-    konkrétní zařízení určené pro výplach očí

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471