Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Hašení požárů

 

§         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. d) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 
 
§         Povinnost označení hasicích přístrojů je dále upřesněna v § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci). Vyhláška stanoví, že hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, ovšem pokud je to, např. z provozních důvodů, nezbytné, je možno hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. Nejčastěji se tedy setkáváme s umístěním hasicích přístrojů v uzamykatelné plechové skříni, např. v průmyslových objektech, na chodbách nemocnic, úřadů, obchodních domů apod. Důvodem je zejména ochrana hasicího přístroje před odcizením. Dalším příkladem může být umístění hasicího přístroje za obložením stěny, např. v historických objektech, zámcích apod. Toto „ukrytí“ se provádí zejména proto, aby nebyl narušen historický ráz zmíněných prostor.
 
§         V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů musí použít příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Z toho vyplývá, že hasicí přístroje instalované na snadno viditelných a přístupných místech není nutno označovat, nicméně umístění požární značky doporučujeme ve všech případech.

 

 

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. ve velkorozměrové hale, za dřevěným obložením v muzeu, v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa, kde se nachází požární nářadí nebo příslušenství.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti požárního nářadí nebo příslušenství.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa,

kde se nachází požární hadice.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení místa,

kde se nachází žebřík určený k protipožárnímu zásahu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární žebřík uložen.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární žebřík

Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.

 

Při vstupu do ohlašovny požárů nebo na viditelném místě v prostoru ohlašovny.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Ohlašovna požáru

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Požární suchovod

Označení místa,

kde se nachází požární suchovod.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární suchovod

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

PO ventil

Označení požárního ventilu, s možností uvedení čísla.
 
Na viditelném místě u protipožárního ventilu.

Doplňková značka

V případě požáru vyhákni

Označení způsobu ovládání požárního zařízení.
 
Na viditelném místě u požárního zařízení.

Doplňková značka

Upozornění na výskyt vodního zdroje a zákaz vstupu nepovolaným osobám.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-     v místech, kde hrozí riziko úrazu nebo utonutí

-     v místech, kde by vstup nepovolaných osob znamenal znečištění vodního zdroje nebo poškození technologie

-     např. vodní elektrárny, požární nádrže apod.

Hlavní uzávěr požární vody

Označení hlavního uzávěru požární vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu.

Příklady použití:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se značkou hlavního uzávěru požární vody

-    směr k příslušnému hlavnímu uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení potrubí pro vodu, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

zelená: voda

Varianty značení:

-    voda

-    možnost vlastního textu

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Při vstupu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití:

-    v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. elektrická zařízení, kabelové kanály, trafostanice, rozvaděče a hlavní vypínače el. proudu, apod.

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. pojistkové skříně, menší rozvaděče, kryty elektromotorů u strojů

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471