Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Bezpečnostní značení - eLEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na výskyt elektrického zařízení.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru, elektrické spotřebiče apod.

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, přístroj nebo zařízení pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na zařízení nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je systém pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     v místech, na nichž by se napětí el. proudu na systému nedalo předpokládat a mohlo by tak snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí, že je stroj, zařízení nebo systém pod napětím i v případě, kdy je vypnutý vypínač.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Výstraha k nebezpečí napětí  3x500 V.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x500 V

Výstraha k nebezpečí napětí  3x400/230 V.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x400/230 V

Výstraha k nebezpečí napětí  3x380/220 V.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x380/220 V

Výstraha k nebezpečí napětí  3x120 V.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s napětím 3x120 V

Upozornění na napětí s možností doplnění příslušné hodnoty napětí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

-     např. rozvodná skříň stroje nebo zařízení s příslušným napětím

 

 

Výstraha k nebezpečí napětí  230 V a možnosti použití jen pro holící strojek.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     u zásuvky el. energie s napětím 230 V

-     např. v hotelové koupelně

Upozornění na výskyt zpětného proudu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí zasažení zpětným proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na výskyt zbytkového náboje.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí zasažení zbytkovým nábojem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na uzemnění stroje, zařízení nebo systému.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu při dotyku s uzemněním, např. při elektrikářských pracích, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na zkratování stroje, zařízení nebo systému.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu při zapnutí nebo použití zkratovaného el. zařízení, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na nebezpečí, že okolí stroje, zařízení nebo systému je jen částečně izolováno.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na nebezpečí úrazu indukovaným napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení indukovaným napětím, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na umístění pojistek před vypínačem.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí zasažení el. proudem, tzn. varování před nebezpečím úrazu z této příčiny

Upozornění na výskyt elektroinstalačního kanálu a nebezpečí ohrožení života.

 

Na všech přístupech k elektroinstalačnímu kanálu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí smrtelný úraz nebo ohrožení života

-     např. podzemní kabelové kanály, venkovní kabelové mosty apod.

Upozornění na výskyt životu nebezpečného vysokého napětí.

 

Na všech přístupech k systému nebo k vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí skryté nebezpečí vysokého napětí, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na výskyt kabelu vysokého napětí a nebezpečí ohrožení života.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na nebezpečí ohrožení života již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení.

 

Na všech přístupech k zařízení nebo k vedení vysokého napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Upozornění na nebezpečí ohrožení života při kontaktu s elektrickým zařízením.

 

Na všech přístupech k zařízení nebo k vedení elektrického napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     v místech, kde by mohlo snadno dojít k dotyku s el. zařízením pod napětím

Upozornění na nebezpečí ohrožení života při kontaktu s elektrickými dráty a kabely.

 

Na všech přístupech k vedení elektrického napětí.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     v místech, kde by mohlo snadno dojít k dotyku s živými částmi kabelů nebo drátů el. vedení

Výstražný symbol:

 

Nebezpečí – elektřina

Příklady použití tabulky:

-     v případech, kde z důvodu nedostatku místa nelze umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např. na strojích, přístrojích nebo zařízení

Vyznačení zákazu zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku z důvodu bezpečnosti, a to bez dalšího upřesnění.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v blízkosti zařízení nebo ovládacího prvku,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde by zapnutí stroje, zařízení nebo ovládacího prvku mohlo způsobit úraz, např. zasažení el. proudem, pořezání, vtažení do stroje apod.

-     v místech, kde by zapnutí mohlo způsobit poškození stroje, zařízení nebo okolí, iniciaci požáru nebo výbuchu apod.

Vyznačení zákazu zapnutí stroje nebo zařízení, na kterém je prováděna údržba, oprava nebo jiná podobná činnost.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v blízkosti zařízení,

možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí opravy, údržba nebo servis strojů nebo zařízení a nechtěné zapnutí bez vědomí pracovníka provádějícího opravu by mohlo způsobit úraz, bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení, např. trafostanice, elektrorozvodny, dopravníky, automatické obráběcí linky apod.

-     vhodné jako pomůcka opravářů pro upozornění ostatních osob v místě provádění opravárenských prací

Vyznačení zákazu manipulace s elektrickým zařízením z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v blízkosti zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu, zejména zasažení el. proudem, v případě jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením

-     v místech, kde by manipulace s el. zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka nebo obsluhy mohla způsobit bezprostřední ohrožení osob nebo poškození zařízení

 

 

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Při vstupu do daného prostoru, Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. elektrická zařízení, kabelové kanály, trafostanice, rozvaděče a hlavní vypínače el. proudu, apod.

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. pojistkové skříně, menší rozvaděče, kryty elektromotorů u strojů  apod.

Příkaz k vypnutí stroje, zařízení, systému nebo ovladače v případě nebezpečí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v případě havárie hrozí úraz elektrickým proudem

-    v místech, kde v případě havárie hrozí vznik požáru nebo výbuchu

-    v místech, kde v případě havárie hrozí poškození stroje, zařízení, systému nebo jiného majetku

-    např. hlavní uzávěry, vypínače a ovladače strojů, zařízení, systémů nebo elektrické energie

Příkaz k vypnutí vypínače v kabině jeřábu před vstupem do daného prostoru.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    v místech, kde hrozí poškození jeřábu nebo jiného zařízení či majetku

-    v místech, kde hrozí samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu nebo jiného zařízení

Příkaz k vypnutí hlavní troleje před výstupem na jeřáb.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u vstupu na jeřáb.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu

Příkaz či zdůraznění povinnosti provést uzemnění stroje, přístroje, zařízení, materiálu nebo jiného povrchu před zahájením jakékoliv pracovní činnosti.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů, přístrojů, zařízení nebo na pracovišti, kde by práce bez provedení uzemnění mohla způsobit úraz elektrickým proudem

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde toto vypnutí nařizují bezpečnostní, požární nebo firemní předpisy

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření el. energií

Příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, jejichž provoz představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví obsluhujícího pracovníka nebo osob v dosahu

-    např. zařízení s vysokým napětím apod.

Příkaz či zdůraznění povinnosti vypnout přívod elektrického proudu před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u ovládacího prvku nebo u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde toto vypnutí nařizuje návod výrobce nebo bezpečnostní či požární předpisy

-    v místech, kde by mohlo dojít k iniciaci požáru

-    v místech, kde by mohlo dojít k samovolnému spuštění el. zařízení, k poškození stroje apod.

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu elektrickým proudem.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti, v okolí zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem, např. při obsluze zařízení vysokého napětí  

Označení hlavního

vypínače výtahu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.

Označení hlavního vypínače jeřábu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.

Označení hlavního

vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen

na náhradní zdroj.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s dieselagregátem

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. soustruh, frézka apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod.

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů

Označení hlavního jističe.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.

Informace o velikosti napětí ve stroji, přístroji nebo zařízení, s možností doplnění číselné hodnoty napětí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u daného stroje, přístroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    označení bezpečného stavu

-    u strojů, přístrojů nebo zařízení, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů potřeba znát velikost napětí

Označení zapnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů zapnuté

Označení vypnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    označení běžného, bezpečného stavu

-    u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů vypnuté

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, kryt elektromotoru apod.

Upozornění na nebezpečí ohrožení života již při pouhém přiblížení se k elektrickému zařízení a příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí životu nebezpečné zasažení el. proudem, tzn. varování před smrtelným úrazem nebo ohrožením života

-     např. energetická centra, vedení vysokého napětí

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Označení rozvodny elektrické energie.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě při vstupu do rozvodny.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek v rozvodně elektrické energie

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba, rádio

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

Informace a pokyny pro poskytování první pomoci při úrazu elektřinou s názornými obrázky.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovišti s elektrickými stroji, přístroji, spotřebiči

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

-    vedle lékárničky

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471