Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

tabulky pro Čerpací stanice

 

Značka – bezpečnostní tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami, např. v okolí výdejních stojanů

-    v místech, kde se skladují hořlavé kapaliny, tlakové lahve, pohonné hmoty palivo v podzemních nádržích apod.

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu v kombinaci s označením příslušné zóny.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

Označení prostoru, ve kterém je výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Doplňková značka ke značce „EX – nebezpečí výbuchu“

 

Výbušnou atmosféru tvoří směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

Označení prostoru, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry pravděpodobný.

Označení prostoru, ve kterém vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu s uvedením příslušné zóny.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Označení podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., na základě Dokumentace o ochraně před výbuchem

 

Varianty značky:

-     podle zařazení do příslušné zóny

Upozornění na nebezpečí úrazu při sněžení a při vzniku náledí.

 

Na viditelném místě v daném prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     venkovní schodiště a šikmé rampy apod.

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu plynu při kontaktu s mastnými látkami.

 

Při vstupem do daného prostoru nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem apod.

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, pojistková skříň apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, např. provozní a technické zázemí

-    sklad hořlavých kapalin

-    sklad technických plynů

-    v místech, kde jsou umístěny podzemní zásobníky pohonných hmot

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    např. v okolí výdejních stojanů, v prodejně čerpací stanice, v provozním zázemí apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od místa nebo zařízení, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Na viditelném místě ve vymezené oblasti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, např. stáčení pohonných hmot z cisterny do podzemních zásobníků

-    v okolí skladů hořlavých látek, tlakových lahví

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. prodejna s bufetem, venkovní posezení u čerpací stanice apod.

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti, s textem i v angličtině.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde se předpokládá výskyt cizinců

Vyznačení zákazu průchodu vraty všem osobám.

 

Na viditelném místě na vratech nebo u vrat.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet s dopravním prostředkem

-    např. vstup do myčky

Vyznačení zákazu průchodu všem osobám.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu

-    v místech s nebezpečným, např. kluzkým, nerovným, poškozeným, nedostatečně pevným, povrchem

-    např. vstup do myčky

Zákazový symbol:

 

Kouření zakázáno

Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.

 

 

Používají v případech, kde z důvodu nedostatku místa nelze umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.: 

-    na strojích, přístrojích nebo zařízení,

-    na skladovacích skříních nebo obalech,

-    na vstupních dveřích do příslušných prostor

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz výskytu otevřeného ohně

Zákazový symbol:

 

Zákaz použití vody pro hašení

Zákazový symbol:

 

Nepovolaným vstup zakázán

Zákazový symbol:

 

Průchod pro pěší zakázán

Příkaz k vypnutí stroje, zařízení, systému nebo ovladače v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    v místech, kde v případě havárie hrozí vznik požáru nebo výbuchu

-    v místech, kde v případě havárie hrozí poškození stroje, zařízení, systému nebo jiného majetku

-    např. hlavní uzávěry, vypínače a ovladače strojů, zařízení, systémů nebo elektrické energie

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů

Označení hlavního jističe.

 

Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    Umístění tabulky: při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa, kde se nachází požární nářadí nebo příslušenství.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti požárního nářadí nebo příslušenství.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa,

kde se nachází požární hadice.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Umístění tabulky: při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Informace o uložení plných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Umístění tabulky: při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

 

Varianty tabulky:

-     dle druhu plynu

Informace o výskytu argonu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s příslušným plynem vyskytují

-     v místech, kde je uložena bezpečnostní dokumentace nebo jiné doklady

Informace o výskytu oxidu uhličitého nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     na parkovišti u čerpací stanice

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zákazníky.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     na parkovišti u čerpací stanice

Upozornění na místo s nedostatečnou průjezdnou výškou a zákaz vjezdu vozidlům s větší než uvedenou výškou, s možností uvedení libovolné maximální vzdálenosti

 

Nad nebo vedle průjezdu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech s nedostatečnou průjezdnou výškou, např. průjezdy pod budovou, technologickým vedením, potrubním mostem apod.

 

Varianty tabulky:

-     max. výška vozidla

-     max. šířka vozidla

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     např. kiosek čerpací stanice, parkoviště, nádrže s pohonnými hmotami apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     např. kiosek čerpací stanice, parkoviště, nádrže s pohonnými hmotami apod.

Upozornění na zákaz průchodu.

 

Na viditelném místě u příslušného průchodu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu

Upozornění na zákaz vstupu.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Informace o provozní době s možností doplnění identifikačních údajů firmy a jména zodpovědného vedoucího pracovníka.

 

Umístění tabulky: při vstupu do objektu.

Příklady použití tabulky:

-     restaurace

-     obchody, prodejny

-     služby, např. kadeřnictví, čistírna, opravny apod.

  

Upozornění na automaticky otevírající se dveře a nebezpečí úrazu při jejich uzavření.

 

Na dveře, nejlépe v místě průchodu, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Umístění tabulky: při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     výdejní stojan s obsluhou pro imobilní osoby

-     přístupová rampa vedle schodiště

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

Označení: WC

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Označení: WC – ženy, příp. také s přebalovacím pultem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – s bezbariérovým přístupem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Nápis: prosím, udržujte na zařízení pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     toalety, nejlépe na dveřích v kabince

Nápis: udržuj pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo na viditelném místě u dveří

Nápis: za úklid zodpovídá, s možností doplnění jména

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Nápis: místnost pro kuřáky

 

Umístění tabulky: při vstupu do prostoru vyhrazeného pro kouření.

 

Nápis: prostor vyhrazený pro kouření, smoking area.

 

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba, rádio

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

Upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů nezletilým osobám.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje alkoholických nápojů, např. restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Upozornění na zákaz prodeje tabákových výrobků nezletilým osobám.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje tabákových výrobků, např. trafiky, restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. vedoucí provozu, bezpečnostní technik apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Umístění tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Karta první pomoci, informace a pokyny pro poskytování první pomoci s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    vhodná součást každé autolékárničky

-    ideální do každé lékárničky na pracovišti

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

 

Varianty tabulky:

-    česky

-    slovensky

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471