Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Bezpečnostní Tabulky, značky a značení

 

 

 

 

§         Bezpečnostní tabulky, značky, bezpečnostní značení a signály představují jedno z efektivních sdělení určitého příkazu, zákazu nebo informace. 

 

§         Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví. Zajišťují rychlé pochopení určitých sdělení. Bezpečnostní značky se musí používat pouze k pokynům majícím vztah k bezpečnosti a zdraví.

 

§         Povinnosti používání tabulek a značek a umísťování jsou v právních předpisech, např.:

-          zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

-          vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,

-          nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

-          nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

 

§         Co udělat: Proveďte audit umístění tabulek,  značek (značení únikových východů, cest, překážek, značky, tabulky zákazové, příkazové a informativní). Pokud nejste odborníci v oblasti BOZP a PO, přenechejte tuto práci odborníkovi. Audit tabulek se vyplatí zejména proto, že značky umístíte a objednáte najednou, což uspoří mnoho času i peněz (poštovné nebo strávený čas, který stojí mnohonásobně více, když objednáváte po kusech, jakmile zrovna přijdete na to, co vám chybí).

 

 

 


Jakou značku, tabulku  a kam umístit?

 

§         V § 41 odst. 2 písm. o) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) je uvedeno, že požárně bezpečnostní řešení obsahuje mimo jiné rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

 

§         Z § 41 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) vyplývá, že vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují, mimo jiné, vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry.

 

 

 

Požadavky na umístění značek a značení podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb.

 

§         Při umístění značek nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla. Z tohoto důvodu je zejména třeba:

-         omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,

-         nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje,

-         nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,

-         kontrolovat funkčnost světelných značek před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,

-         uvést světelné značky po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

 

§         Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa.

 

§         Značky se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti.

 

§         Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

 

 

  


Pojmy, které se v souvislosti s provedením bezpečnostních tabulek a  značek objevují

(např. z ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech)

§         fluorescence (fluorescence): fotoluminiscence, při které emitované optické záření vzniká přímým přechodem od vyšší, fotonem vybuzené energetické hladiny k nižší, přičemž tento přechod obvykle proběhne do 10 ns po vybuzení

§         luminiscence (luminescence): emise optického záření látkou, která převyšuje svou intenzitou teplotní záření látky při stejné teplotě

§         běžný materiál (ordinary materiál): materiál, který není ani odrazový ani světélkující

§         odrazový materiál (retroflecting material): materiál, který odráží záření v přesně opačném směru, než ze kterého přichází

§         fosforescence (phosphorescence): fotoluminiscence opožděná v důsledku akumulace energie na mezilehlé energetické hladině

§         fotoluminiscence (photoluminiscence): luminiscence buzená pohlcením optického záření

§         bezpečnostní barva (safety colour): barva zvláštních vlastností, které je přiřazen bezpečnostní význam

§         bezpečnostní značení (safety marking): značení, které používá bezpečnostní barvy a/nebo bezpečnostní kontrastní barvy ke sdělení bezpečnostní zprávy nebo ke zdůraznění nějakého objektu nebo význačného místa

§         bezpečnostní značka (safety sign): značka získaná kombinací barvy a geometrického tvaru, která podává všeobecné bezpečnostní sdělení, a která připojením určitého grafického symbolu podává konkrétní bezpečnostní informaci

§         doplňková (pomocná) značka (supplementary sign): podpůrná značka jiných značek, jejímž hlavním účelem je poskytnout doplňující objasnění

 

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  73963347